Auteursarchief: Back2God

Het liefhebben van zondaars

Het liefhebben van zondaars?
10 februari 2014, V101, www.back2god.nl

Inleiding
Een aantal weken terug zat ik in een dienst waar de spreker vertelde dat Jezus de zondaren meer liefhad dan de kerkelijke mensen. Immers, ging Hij niet liever om met Tollenaars (= zondaren) dan met de Farizeeërs (= gelovigen).  De les die we hier volgens hem als christenen uit moeten trekken, is dat we niet zomaar mensen die zonde begaan moeten afschrijven, maar eerder omarmen en in ons midden nemen.

Een voorbeeld hiervan zijn de problemen binnen zijn eigen gemeente waar twee oudsten stellen in onderling overleg een ruil van partners doen. Voor een aantal leden was dit een gruwel, terwijl voor niet gelovigen  dit een juist voorbeeld is. Immers, het lijkt in harmonie te gaan en men lost het ‘netjes’ met z’n vieren op.

Hij veroordeelde dan ook de verwijten die geuit werden richting de personen in kwestie. We moeten ze liefhebben, niet veroordelen. De mensen die wel verwijten uiten, zijn volgens hem niet beter dan de Farizeeërs, mensen waar Jezus niet mee om wilde gaan.

Hoe zit het?
De gedachte die deze predikant aanhangt is niet nieuw. We horen steeds meer en meer dat we de liefde voor de mens moeten stellen boven het benoemen van de zonde. Ik kan me hier deels wel in vinden, het heeft geen enkel nut om op elke slak zout te (blijven) leggen.

Het is echter wel zo dat er een groot verschil is tussen iemand die onbewust of bewust zondigt. En daarom had Jezus ook moeite met de Farizeeërs. Deze mensen kenden het schrift namelijk net zo goed als Hem, maar leefden er niet naar.

11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. (Lucas 18:11)

En wanneer we kijken naar de zondaren waar Jezus mee optrok, ze waren allemaal onbekend met het woord. De zonde die ze pleegden was onbewust. En wanneer ze wel bewust waren van hun zonde, schaamden ze zich ervoor en zochten ze vergeving.

13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”  (Lucas 18:13)

Waar Jezus de Farizeeërs wees op hun fouten, deed Hij dit ook bij de zondaars. Het is dus niet zo dat Jezus uit liefde hun zonde accepteerde. Nee, sterker nog iedere zonde van een christen of ongelovige staat tussen hem/haar en Jezus in. We zien in vele teksten dan ook dat Jezus de zonde van (ongelovige) mensen benoemt, juist om de weg vrij te maken.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’  (Johannes 4:16-18)

10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ (Johannes 8:10-11)

In beide teksten lezen we dat Jezus in gesprek ging met twee vrouwen en ze wees op hun fouten, maar Hij veroordeelde ze niet. Waarom niet? Deze vrouwen waren zich in eerste instantie niet bewust van hun zonde, Hij moest ze hierop wijzen!

Dit is echter anders bij de Farizeeërs en mannen die de vrouw uit Johannes 8 bij Hem brengen. Deze mensen kenden het schrift, gelovigen dus, net zoals jij en ik. En Jezus heeft van hun en ons hogere verwachtingen dan een ongelovige.

We mogen dus concluderen dat Jezus een ieder liefheeft en ze vergeeft. Is dit zonder voorwaarden? Nee, hij stelt uitdrukkelijk de voorwaarde ‘zondig niet meer!’.

Het benoemen van zonde is noodzakelijk.
De vrouwen uit de eerder genoemde teksten, maar ook vele anderen konden een relatie hebben met Jezus doordat Hij juist de zonde benoemde. Hierdoor waren ze bewust van wat ze deden en konden ze voorkomen dat ze bleven zondigen. Het benoemen van zonde is dus goed, het veroordelen is heel iets anders.

In het voorbeeld van de twee oudsten echtparen mogen we er vanuit gaan dat ze het Woord kennen en tot levend geloof zijn gekomen. Het lijkt mij dan ook heel legitiem dat ze worden aangesproken op hun gedrag, net zoals Jezus deed.

Iemand veroordelen is niet aan ons.
Helaas komt het wel eens voor dat mensen worden veroordeeld om zijn/haar werken in een gemeente. Het is echter niet aan ons, zoals we lezen in Johannes 8:10. Het veroordelen is namelijk voorbehouden aan iemand zonder zonde, dat is er maar Één!

Samenvattend
We moeten ons realiseren dat Jezus een ieder liefheeft, ongeacht z’n verleden. En dat onze zonden uit het verleden, heden en toekomst tussen Hem en ons in staan. Het is daarom ook noodzakelijk om de zonde WEL te benoemen, zodat we vergeving kunnen ontvangen. Want alleen op die manier kunnen wij een relatie met Christus hebben.

Download hier de studie in PDF formaat: Back2god – Het liefhebben van zondaars v101

Gods kracht door menselijke vrijheid en keuzes?

N.a.v. een online studie http://fmcbiblestudy.wordpress.com/2013/10/14/luke-181-8/ die een vriendin van ons volgt kregen we de vraag welke conclusie die de schrijver trekt echt klopt.

Hierbij onze reactie:

Na het lezen van het gehele stuk wil ik als eerste opmerken dat het vormen van een mening door 4 van de 8 verzen bewust te negeren  twijfelachtig/discutabel is. Wanneer we namelijk niet op basis van een tekst een duidelijk beeld kunnen krijgen moeten we de context vergroten i.p.v. verkleinen.

Ik heb daarom Lukas 17 in zijn geheel erbij gepakt in de HSV vertaling en dat geeft een duidelijke lijn. Lees maar even mee via: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luke+17-18&id47=1&l=nl&set=10

In hoofdstuk 17 leren we dat we in ons leven obstakels tegenkomen en dat we niet ze mogen veroorzaken, elkaar moeten vergeven, geloof moeten hebben als een mosterdzaad, dat we als knecht meer moeten doen dan het minimum, we God eer moeten geven voor z’n werken (melaatsen), en klaar moeten zijn voor Gods koninkrijk.

Wanneer we hoofdstuk 17 nu lezen zien we een duidelijke opbouw waar Lucas heen gaat. We worden gewaarschuwd, vermaand en bemoedigd in zaken die komen.

En wanneer ik dan Lukas 18:1-8 lees

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.   Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Lees ik juist een antwoord op alles wat we lazen in hoofdstuk 17. Immers hoe kan ik omgaan met alle struikelblokken, het vergeven, geloof hebben als een mosterdzaad etc..? Dit kan alleen door volhardend te blijven bidden. En dit is niet iets wat tijdelijk is maar een proces door ons hele leven immers, we ontmoeten meerdere struikelblokken en nadat we 1e hebben overleefd komt nummer 2, 3, 4 etc.. Dit kunnen we alleen samen met Hem volbrengen!

Het heeft dus niets te maken met snel  iets krijgen van God door volhardend te bidden, zoals hij zegt met de zin:  “In other words, we ought to pray with persistence because God will “quickly grant justice” to those who ask pray for it.”  Het is volgens mij juist zo dat we dit moeten blijven doen om te kunnen volharden in geloof.

Wanneer ik dan naar optie twee van hem heb ik als eerste problemen met het ‘weggooien’ van de verzen die hem niet passend lijken, dwz een foutieve interpretatie van Lukas. Maar goed ik ga d’r voor het gemak dan even in mee. De conclusie die hij vervolgens trekt is:

“God is not a dictator who imposes justice. Rather, God is an infiltrator who works through the power of persuasion. God’s power is not autocratic; God’s power works through human choice and freedom.”

Hij ontneemt hier de autoriteit van God met de woorden dat het geen dicator is of autoritair is. En in mijn optiek is dit onjuist, God heeft namelijk geen democratie ingesteld. Verder zegt hij dat God’s kracht werkt door menselijke keuzes en vrijheden heen. Dit betekend dat wij als mens Gods kracht beïnvloeden en zelfs keuzes voor Hem gaan maken.

In mijn optiek is het zo dat we na onze bekering de Heilige Geest ontvangen (= God) en dat die door ons heen werkt. Het is dus God die door ons heen werkt, we zijn opdat moment de dienstknecht zoals we lezen in Lukas 17:7-10.

Conclusie:
Wanneer je mij vraagt welke ‘versie’ van hem het meest passend is dan gaat het om het gebed, echter niet op de manier dat hij zegt. Het volhardende gebed is nodig om Zijn werk nu en in de toekomst te kunnen doen, dit staat los van persoonlijke belangen.

Geloven = Succes & Gezondheid

INLEIDING
We horen het regelmatig op TV of in bijeenkomsten, de verhalen van succes of welvaart predikers. Wanneer we maar genoeg geloof hebben is een flitsende carrière, gezondheid en financiële zekerheid onder handbereik. Het lijkt wel of het tegenwoordig meer en meer gaat om het bevredigen van een honger naar meer en het liefst vandaag nog. De boodschap van verlossing, liefde en een hemels koninkrijk komt steeds meer op een tweede plaats te staan.

jesusheals

Ik denk dat we dit prima kunnen vergelijken met kleine kinderen. Wanneer deze om een snoepje vragen willen ze a) direct antwoord en b) wanneer het mag het direct hebben. Immers het verlangen naar het snoepje is zo groot dat een nee of wachten geen optie is.

Het lijkt erop dat wij als Christenen steeds meer zo gaan denken. En waarom zouden we het ook niet doen? Immers er staat in de Bijbel dat ons gegeven wordt wat we nodig hebben! En dat mooie huis, nieuwe auto, leuke vakantie of geweldige baan hebben we echt nodig. En waarom zouden wij het niet mogen hebben of moeten wachten terwijl een collega, familielid of vriend(in) er wel van geniet?

We lezen in de Bijbel dat Jezus zieken geneest, doden opwekt en anderen de opdracht geeft om dit ook te doen. Dus waarom zouden wij dit niet mogen verlangen, verwachten of eisen van Hem? En dan niet alleen om genezen te worden maar ook om anderen te genezen. En dan niet alleen iemand genezen met erge ziektes maar ook die zuster met hoofdpijn in de kerkdienst  die niet een aspirine wilde slikken voordat ze naar de kerk ging.

Het zal u vast niet ontgaan dat ik enige (zelf) spot heb op het welvaartsevangelie. Het impliceert namelijk al snel dat iemand niet genoeg geloof heeft wanneer hij/zij niet krijgt wat hij wil. Ik wil iedereen dan ook uitdagen om deze studie goed te lezen en zelf op onderzoek uit te gaan. We accepteren namelijk het te makkelijk, zonder ons te realiseren waarmee we bezig zijn.

GELOOF = SUCCES
We hebben allemaal een verlangen naar een mooi huis, leuke baan, lieve vriend(in)  en een gezond lichaam tot onze dood. Hier is in de kern helemaal niks mis mee, zolang het ons geloofsleven maar niet (negatief) beïnvloed. We worden hier ook voor gewaarschuwd in;

Mattheüs 6:19-24 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! 24  Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Lukas 16:13 13 Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

We worden hier gewaarschuwd dat we niet God kunnen dienen en rijkdom kunnen verwerven. Het gevaar is namelijk dat we niet Christus volledig dienen omdat ons hart elders ligt. Dit betekend niet wat we geen bezittingen mogen hebben, maar wel dat het niet ons doel mag worden.

Ik hoorde laatst een voorganger zeggen dat God van ons niet verlangt dat we schulden hebben. Want het hebben van schulden zorgt ervoor dat we verplichtingen hebben tot betalen. Dit is helemaal correct want op dat moment dienen we het mammon.

Echter vele mensen, net zoals mijzelf en ook de betreffende voorganger hebben een koopwoning. Dienen we op dat moment het mammon? Jazeker, echter een ieder moet een dak boven zijn hoofd hebben. En zowel een huur als koopwoning moet betaald worden, geen verschil dus.

Het is denk ik ook niet een kwestie van of we verplichtingen aangaan maar meer hoe. Kiezen we voor een koop of huurwoning die we kunnen betalen zonder dat het gezin of ons geloof d’r onder lijd.

Of gaan we voor luxe en kopen we een woning waar we voor krom moeten liggen en ten koste gaat voor ons gezin en relatie met God? Of zoals de betreffende voorganger zei: Wij hebben gekozen voor een duurder huis in vertrouwen dat God voor ons zorgt. Hij ging d’r vanuit dat God zou zorgdragen voor de financiën en tijd om te dienen.  Ik vind persoonlijk dit een kwalijke zaak omdat je op dat moment God voor je karretje spant. Want wanneer jij het financieel niet rond krijgt of geen tijd hebt om te dienen is het God zijn schuld.

We kunnen met diverse teksten proberen om een welvaartsevangelie te onderbouwen. Laatst hoorde ik b.v. iemand Timotheüs 6:17b citeren waar staat: dat we hoop moeten hebben op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. We worden in rijke mate voorzien, dus ook in een mooi huis of leuke baan. Echter wanneer we de halve zin eerder hadden gelezen stond er: we moeten onze hoop niet houden op de onzekerheid van rijkdom. Er staat dus heel iets anders, we moeten ons niet stellen op rijkdom maar op God, hij voorziet. Het lijkt me dan ook niet logisch dat Hij ons voorziet in rijkdom, want daarvoor worden we gewaarschuwd.

We lezen hier meer over in de teksten:

Hebreeen 13:4 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Jakobus 5:1-6 1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt.  2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. 4 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. 5 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.

Wanneer we zeggen: God zorgt er voor dat wij de middelen en tijd hebben om een mooi huis te kopen sturen we God in een bepaalde richting. We leven dan op een manier waarvoor we juist gewaarschuwd worden in Jacobus 5:5 nml dat we ons te buiten gaan aan weelde en eigen luist.

Is het dan fout dat we een goede baan, mooi huis, auto of leuke vakantie hebben? Nee, helemaal niet maar het mag niet zo zijn dat we ons leven d’r door laten beheersen. Want wanneer dit soort zaken ons leven met Christus in de weg staat dienen we het mammon. We kunnen het zien als een weegschaal zolang de kant van Christus overheerst hebben we de juiste koers te pakken.

GELOOF = GEZONDHEID
Er zijn tientallen bekende en onbekende mensen opstaan de laatste jaren die de gave van genezing hebben. We kennen allemaal wel een aantal zoals Jan Zijlstra of organisaties zoals Gloriestoel en Trin die uitzonderlijke claims doen. Helaas blijft vaak het verhaal niet helemaal te kloppen, bestaan er twijfels of worden mensen niet genezen. En hiervoor is altijd wel een reden te bedenken.

Er zijn veel gevallen bekend van mensen die niet genezen zijn, terugvallen krijgen of slechts op het moment van euforie dachten genezen te zijn. Dit is een kwalijke zaak want dit alles vind plaats in de naam van Jezus Christus. En hierdoor maken we hem dan ook (mede) schuldig aan het falen.

Naast de bekende genezers zien we ook steeds meer ‘hobbyisten’ opstaan binnen kerken. De redenen kunnen divers zijn van experimenteren met gaven, iemand helpen of als gemeente dit ook ervaren. Want is het niet zo dat wij dit als belofte/opdracht hebben gekregen. Want we lezen in o.a. Lukas, Marcus en Mattheüs dat Jezus de twaalf discipelen de macht en opdracht ertoe gaf.

Mattheus 10 1 En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Mattheus 10 8  Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Marcus 6 7 En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten.

Lukas 9 1Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, 2 en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.

We hebben net gelezen dat de discipelen werden uitgezonden om het evangelie te verkondigen en in Jezus zijn naam mensen te genezen, bevrijden en opwekken. We kunnen hieruit de conclusie trekken dat genezing, bevrijding en opwekken mogelijk is. We zien dit ook bevestigd in;

Lukas 10 1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. 2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. 4 Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.  5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!  6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. 7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. 8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, 9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. 10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op.

We zien hier dat naast de discipelen die toch een ‘speciale’ plek innamen ook zeventig anderen de opdracht kregen om mensen te genezen, bevrijden en opwekken. Op basis hiervan kunnen we de conclusie trekken dat het niet voorbehouden is aan een kleine groep mensen.

Is het dan zo dat een ieder mensen kan genezen? Nee, want beide keren gaf Jezus hen de opdracht en de macht ertoe. Het is niet iets wat we uit ons zelf (als een experiment) kunnen doen.

Er is enige tijd terug in een dienst in Groningen een bezoeker naar voren geroepen om bij wijze van experiment iemand te genezen van een beenlengte verschil. Hier is duidelijk sprake van foutief gedrag omdat het niet de mens is die opdracht geeft maar Jezus.

Het gevaar van dit soort ‘genezingen’ is dat het menselijke aspect zoals ervaring en show belangrijker worden dan Gods grootheid. En dan hebben we het niet eens over het soort genezing wat al zeer discutabel is: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jYjgeayfYPI&t=1328

Het is niet zo dat mensen niet (meer) genezen, bevrijd of opgewekt kunnen worden. Het is echter compleet nutteloos, eigenwijs en God lasterend wanneer we het uit ons zelf doen. En zeker als we dan ook nog eens beweren dit te doen in Jezus naam. We zien dit ook in Lukas 10:17-20 waar staat;

17 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. 18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.  20 Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.

We lezen hier dat de zeventig helemaal opgewekt terug komen bij Jezus om dat ze grootse dingen hebben meegemaakt. En Jezus geeft ze op dat moment geen schouderklopje maar waarschuwt ze. Hij zegt dat hun niks gebeurd is omdat Hij hun de macht gaf en hun namen zijn opgeschreven. Het is hier wederom Jezus en niet de mens die (duivelse) machten kan bedwingen.

Het is dan ook niet zo dat we als mens andere mensen kunnen genezen. Wij zijn als mens niet meer dan een pion die geroepen word door Jezus en (tijdelijk) de macht ertoe krijgt. We zijn op dat moment een instrument niet meer of minder.

HOE DAN WEL?
Ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen blij is met mijn conclusie dat genezing alleen mogelijk is wanneer Jezus  werkelijk de opdracht en macht geeft. En het klopt dat ik twijfel aan vele genezers die zichzelf op de borst slaan, uit welke bron komt die hoogmoed? En wanneer iemand dan niet genezen word, half of slechts tijdelijk beledigen we Jezus, immers Hij levert niet half of matig werk.

Is het dan zo dat we massaal moeten wachten op onze stoel totdat we geroepen worden? Nee, helemaal niet want er zijn namelijk duidelijke instructies wat binnen onze menselijk macht ligt nml;

Jakobus 5 13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

We lezen hier dat de oudsten de opdracht krijgen om te bidden voor zieken, hun te zalven met olie in de naam van de Heere. Betekend dit dan dat we genezing ontvangen op deze manier? Nee, want dat staat er helemaal niet.  Het is mogelijk dat iemand genezen word, maar ook dat iemand ‘slechts’ de kracht vind om weer te lofprijzen zoals we lezen in vers 13.

CONCLUSIE
Het is niet zo dat we als Christenen niet mogen genieten van ons leven. En natuurlijk hoort een leuke baan, mooi huis of gezondheid hierbij. En zolang het niet onze prioriteit heeft waarbij we God voor ons karretje gaan spannen om onze zin te krijgen is het prima.

Laten we daarom ons ook vooral richten op wat komen gaat en niet ons (wereldse) leven nu. Het dienen van twee heren zoals we lezen in Lucas 16:13 is onmogelijk. Het geloven in een evangelie waarbij welvaart en genezing centraal staat brengt ons juist verder weg van God.

Ik wil dan ook afsluiten met Colossenzen 3:16 waar staat:

16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.  Zing voor de Heere met dank in uw hart.

GELOVEN = SUCCES & GEZONDHEID
een kritische kijk op welvaartsevangelie, gebedsgenezing en de zucht naar méér!
Download hier deze studie in PDF formaat.

 

 

The perfect fit ?

Wat maakt ons leven perfect? Is het een nieuwe auto, broek, een avond stappen of  vakantie in een warm land? Geeft ons dit  blijvende plezier, rust of slechts tijdelijk? En wanneer dit soort dingen slechts een  tijdelijke oplossing zijn wat is dan wel  blijvend?

1. TAKE A STEP
perfectWe kunnen als mens heel veel! We vinden van alles, regeren over de aarde en bepalen zelf hoe we ons leven inrichten. We kunnen dit doordat God ons de mogelijkheid heeft gegeven om zelf na te denken en keuzes te maken. Dit is zowel een zegen als een vloek voor ons. Het gevaar van zelf nadenken en keuzes maken is dat we ook fouten maken en gevolgen moeten dragen. Helaas kunnen we vooraf vaak niet overzien wat de gevolgen zijn van een keuze en achteraf kunnen we het niet altijd herstellen zonder schade. Een keuze kan ons op die manier blijven achtervolgen.

God zag dat we als mens niet goed om gaan met deze vrijheid. En stuurde daarom zijn eniggeboren Zoon (Jezus Christus) naar de aarde om te sterven voor onze zonden. Het is niet zo dat we hierdoor geen fouten meer maken maar t’s wel een garantie dat onze fouten ons niet meer aangerekend worden. We kunnen dit lezen in Jesaja 53:5-6 waar staat; Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

2. CHANGE YOUR SELF..
We weten dus dat we niet perfect zijn. We verliezen regelmatig ons geduld, liegen wel eens of doen andere dingen. En eigenlijk willen we dit helemaal niet, het lijkt vanzelf te gaan. Het is dan te makkelijk om onszelf verwijten te maken en vervolgens de conclusie te trekken dat we nu eenmaal zo zijn. De kans is dan groot dat we keer op keer tegen de muur lopen en ons beperken in ons leven.

Wil je echt zo leven? Vol zelf medelijden, schuldgevoel en in twee strijd? En met het risico dat het ten koste van jezelf of andere mensen gaat? Nee toch? En wist je dat je kunt veranderen? Wanneer we Jezus namelijk accepteren als onze verlosser ontvangen we één of meerdere de vruchten van de Heilige Geest. Deze vruchten kunnen ons veranderen zoals we kunnen lezen in Galaten 5:22-24 waar staat; De vrucht van de (Heilige) Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen

3. WAT KOST HET?
We ontvangen de genade en verlossing door Christus en de vruchten van de Heilige Geest maken ons een beter persoon. De vraag is dan ook heel terecht: Wat kost mij dat Immers in Marcus 10:17-26 lezen we dat een kameel makkelijker door het oog van de naald kan gaan dan een rijk man het koninkrijk kan binnen gaan. Het kost blijkbaar nog al wat! Nee, we ontvangen alles gratis. Het is niet zo dat iemand uitgesloten word omwille van geld of sociale status. Het is meer de vraag ben je bereid je oude IK op te geven en God door je heen te laten werken?

In iedereen is de (Heilige) Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. (Cor 12:7-11) Het antwoord op de vraag wat kost het is dat je bereid moet zijn om jezelf beschikbaar te stellen voor Gods werken. 

CONCLUSIE
Wanneer we Jezus Christus accepteren als onze verlosser ontvangen we redding en de Heilige Geest. En door de Geest worden we een beter persoon (vrucht) en kunnen we ons inzetten voor de gemeente (gaven).

The Perfect Fit
Download hier de studie in PDF formaat

 

De Bijbel in 45 minuten – Genesis, Vorming van Israel

Israeli FlagWanneer we het hebben over het bijbel boek Genesis waar hebben we het dan over? Weten wij wel echt wat er in een Bijbel boek staat of verzanden we in een paar verhalen die geen verbintenis met elkaar (lijken) te hebben?

In dat kader hebben we d.m.v. een ‘quiz’ nagedacht over het Bijbel boek Genesis en vervolgens het doorlopen en structuur erin gebracht. En wat blijkt? Genesis is niet alleen het begin van de schepping maar beschrijft een lange en moeizame weg naar de wording van het volk Israël. De structuur (en antwoorden op de vragenlijst) hebben we gedaan dmv een PowerPoint slide-show.

Download hier alles
Back2God – De Bijbel in 45 minuten – Genesis – Vragenlijst
Back2god – De Bijbel in 45 minuten – Leider instructie
Back2God – De Bijbel in 45 minuten – Genesis – Powerpoint
- Back2God – De Bijbel in 45 minuten – Genesis – Handout

Vragen? Mail ons gerust op info@back2god.nl

Wie zonder zonde is..

Mens, zonde, boosheid
In ons leven maken we allemaal fouten, er is niet één mens die geen fout maakt in het  leven. We willen vaak wel overkomen als foutloos en erkennen de fouten dan ook niet. Op dat moment maken we onszelf ook nog eens een leugenaar.

boos

We kunnen dan ons wel voordoen alsof het ons helemaal niks uit maakt en stoer  doorgaan, maar schuldgevoel werkt op onze ziel. En voor veel mensen betekent dit  (onbewust) dat zaken blijven spoken in ons hoofd. Het grootste gevaar is dan ook dat we  op een gegeven moment gaan breken met mensen en schepen achter ons verbranden,  immers teruggaan lijkt geen optie. Dit resulteert vervolgens weer in eenzaamheid, breuk met vroeger en woede, vaak héél veel woede, naar andere mensen. En deze woede die dan in ons heerst vreet ons langzaam op. Ons hart word gebroken en  wordt een open wond. En wat doet een open wond? Het bloedt en vroeg of laat is er niks  meer te bloeden en sterven we af.

En laten we niet onszelf elkaar voor de gek houden. We maken allemaal fouten, we struikelen allemaal in het leven, geen uitzondering daar gelaten.  Het is dan ook niet aan ons om elkaar te (blijven) veroordelen. Natuurlijk moet je iemand  kunnen wijzen op een fout die iemand maakt, maar moet/mag je boos blijven? Nee, want  zoals jij zelf verder wilt na een fout, wil de ander ook verder.

Het grootste probleem is echter niet om vergeving vragen maar vergeving schenken. Want wanneer ons iets aangedaan wordt, worden we boos, heel boos. We vinden dat iedere straf die bestaat niet zwaar genoeg is om de boosheid weg te nemen. Echter een ‘dader’ kan niet meer dan excuses aanbieden, schade vergoeden of een straf uitzitten. Hij kan niet jouw hart veranderen, en dus ook de pijn of wrok niet oplossen op geen enkele manier.

God kent boosheid
De situatie tussen ons en God is niet veel anders, wij als mens maken fouten. Hiermee heeft God moeite, we kunnen dus ook stellen dat Hij uit teleurstelling boos word. Hij kan het ons moeilijk vergeven, maar heeft ons zoals een echter Vader wel lief! Boosheid staat dan ook los van liefde. God kan heel boos op ons zijn, maar ons toch lief hebben. Daarom heeft hij ook iemand tussen ons en hem in gezet die de boosheid weg kan nemen. God gaf ons de kans op 100% vergeving door Jezus te zenden. Het bloed van Jezus moest vloeien, zodat wij gereinigd werden.

We kunnen dus stellen dat ook God moeite had met onze zonden, ons gedrag was aanstootgevend en hij was BOOS. Toch wilde hij verder met ons. Dit lijkt wel heel erg op ons eigenlijk. Wij kunnen ook boos worden, heel boos. Echter willen we het eigenlijk niet, want wie vind het nu echt leuk om ruzie te hebben? Niemand toch? Wie zonder zonde (?) is werpt de eerste steen & de zondaar pakt hem op en bouwt ermee..

Nu is het zo dat wij geen offer kunnen brengen die het gebroken hart kan laten helen zoals God deed met Zijn Zoon. Wij hebben namelijk hiervoor niet de kracht of macht, toch is het geen uitzichtloze situatie. Want zoals God de Zoon gebruikte ter vergeving van de mensheid kunnen wij ook de Zoon gebruiken.

Wij zijn namelijk vergeven door de Zoon (Jezus) door geloof in hem. Op die manier kunnen wij ook anderen vergeven door Hem. Wat wij zelf niet kunnen oplossen moeten we neerleggen bij hem. Onze boosheid, wrok en haat gevoelens moeten we bij Hem neerleggen zodat we echt kunnen vergeven en ons hart kunnen reinigen.

Er is dan ook geen dag mooier dan dat wij vergeving mogen ontvangen en geven. Want zoals ons iets is aangedaan hebben wij ook anderen iets aangedaan. De mens, wij dus kunnen dit niet oplossen. Alleen door Jezus kunnen wij 100% vrij zijn. Voor God maakt het niet uit hoe verloren je bent, hoe ver je bent gegaan, je bent echt nooit te ver weg voor God om vergeving te ontvangen en een nieuwe start te maken. Een voorbeeld van dit alles lezen we heel kort maar krachtig in Johannes 8:3-11

3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel  betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10  Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

We lezen hier dat de mens boos was en de vrouw wilde veroordelen en dat Jezus heel simpel de bal terugkaatste; wie van jullie is vrij van zonde? En de enige die echt zonder zonde was hier (Jezus,) die zegt, ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis, zondig niet meer. Hiermee vergeeft Jezus de vrouw, ze is vrij en kan opnieuw starten.

Een relatie opbouwen
Wanneer wij een nieuwe start willen maken en vergeving willen ontvangen en vergeving willen geven moeten we ons leven bouwen op Jezus. We moeten dus de steen die men naar ons toe wilde gooien als zondaar oppakken en ermee bouwen. Wij kunnen namelijk samen met Jezus bouwen aan het koninkrijk van God.

Als eerste moeten we hiervoor Jezus erkennen als onze verlosser, als we dat gedaanhebben mogen we een nieuw leven starten samen met hem. Nu is dat natuurlijk makkelijk gezegd, even Jezus erkennen als verlosser. Want de Bijbel is een complex boek, en niemand kan deze helemaal doorgronden.

Echter hier gaat het niet om! De Bijbel is namelijk ‘slechts’ de bouwsteen voor je relatie met God. Het is een handleiding een routeplanner wanneer je even het niet meer weet of de weg kwijt bent. De antwoorden staan er dan in.

Om vergeving te ontvangen of een relatie met Jezus te hebben hoef je namelijk niet de Bijbel niet uit je hoofd te kennen, alle verhalen te begrijpen of een theologie-studie gevolgd te hebben. We lezen in Markus 10:13-16 ook dat Jezus dit zegt:

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. We lezen hier dan ook dat Jezus in vers 14 zegt: ‘Het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’. En dan lezen we verder in vers 15: ‘Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan’.

Hier wordt dus gewoon gezegd dat wij volwassen met onze eigen mening, wetten, wijsheden, discussies en regels het fout hebben. Het koninkrijk is voor een ieder die gelooft als een kind. Hoe gelooft een kind dan? Gewoon uit het hart, het hoort de verhalen over Jezus neemt het aan en heeft hem lief. De opdracht aan ons is dan ook te verkleinen tot:  Wees als een kind, en volg Jezus! Op dat moment kan Hij onze zonden vergeven en kunnen wij anderen door Hem vergeven.

Deelnemen in zijn dood
Wanneer we Jezus volgen moeten we hem ook helemaal volgen. Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit het graf, hierbij liet hij onze zonden achter in het graf. Echter om deel hiervan uit te kunnen maken moeten wij ook deel nemen aan zijn dood. Want alleen op deze manier kunnen wij laten zien dat we zijn lijden voor ons erkennen en deel van zijn verlossing willen uitmaken. In Romeinen 6:3-5 lezen we dan ook:

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Het is dus niet zo dat we letterlijk moeten overlijden en moeten opstaan. Nee, door de doop kunnen wij deelnemen in Zijn dood en opstanding. Het worden gedoopt als volwassene heeft dan ook een andere betekenis dan zoals we die ook kennen in de kinderdoop. De doop die velen van ons hebben ondergaan als kind is een goed bedoelde keuze geweest van onze ouders. Echter God verlangt van ons dat we zelf bewust van hem worden en ook voor hem willen en durven te gaan. De doop als volwassene is dus een eigen keuze, jij kiest namelijk zelf voor God en erkent de dood en opstanding van Jezus. En dit is namelijk ook wat God van ons verlangt, dat wij vragen aan hem. In 1 Petrus 3:21b-22 staat:

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

In deze verzen staat dat we door de doop niet ons lichaam wassen, ‘t is dus ook niet zo dat we ons laten dopen om lichamelijk schoon te worden. Het is misschien wel een prettige bijkomstigheid voor mensen om je heen dat je een keer een bad neemt, maar dat is niet de essentie.

De volwassendoop is namelijk een actieve vraag aan God om een zuiver geweten, jij gaat symbolisch mee in het graf en opstanding van Jezus. En door dat graf en opstanding ga je een nieuw leven samen met Jezus beginnen. En wanneer we dan terug komen op het begin van m’n verhaal. Wanneer we boosheid kennen, niet kunnen vergeven of vergeving niet ontvangen, dan vreet dit ons van binnen op en zullen we er vroeg of laat aan onder door gaan. Ons leven zal dan bestaan uit een aaneenschakeling van ellende, verdriet en aan het einde van ons leven mogen we ons dan verantwoorden bij God en hebben we hem niet gekend en zullen we hem niet kennen.

Oproep
Er is een andere weg, geloof als een kind en accepteer Jezus. En kies bewust om met hem door zijn dood en opstanding een nieuw leven te starten, dan kun vrij zijn en kun je een bouwsteen zijn in Zijn koninkrijk. Er zijn allerlei redenen te bedenken om je niet te laten dopen, maar wanneer jij zegt ‘Ik wil Jezus volgen’ dan moet je hem ook echt volgen en niet halverwege afhaken…

Wanneer jij denkt ik wil meer weten over vergeving, bekering en de daarop volgende doop dan nodig ik je van harte uit om dit kenbaar bij ons te maken. We willen graag met één of meerderen van jullie hier verder na kijken en kijken waar je nu staat en hoe je verder kunt gaan.. Sta niet stil in het geloof maar probeer je uit te rijken naar God.

Wie zonder zonde is…
Een studie over de mens, zonde en boosheid
Download hier de studie in PDF formaat.

Wie & Wat is Jezus?

We willen graag vanavond samen ontdekken wie Jezus was en wat het doel van zijn leven hier op aarde was. We gaan dit doen na aanleiding van het Mattheüs evangelie. Wanneer we willen weten wat het doel van hem was moeten we eerst vast stellen wie Hij was.

Week-1-Wie-is-Jezus

We kennen (denk ik) allemaal wel het verhaal (globaal) van Jezus zijn leven. Hij werd geboren als zoon van Maria en God. Groeide op in het gezin van Josef en Maria en werkte als timmerman en bevond zich veel in de tempel om o.a. te discussiëren met de farizeeërs. Verder heeft hij veel rond gereisd, Gods Woord verkondigd en zieken genezen. Opeen gegeven moment is hij verraden en aan het kruis geslagen. Dit was héél kort het levenvan Jezus, echter dit zegt niks over WIE hij nu echt is, dat kunnen we lezen in Mattheüs 16 vers 13t/m 17 waar staat:

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.  17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

We lezen hier in vers 16/17 dat Simon Petrus aangeeft dat Jezus de zoon van God is. En dat Jezus zegt dat dit alleen geopenbaard kan zijn door zijn Vader. Er wordt hier dus heel duidelijk gemaakt wie Jezus is namelijk de zoon van God. Ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen dat Jezus niet zomaar een profeet was of briljant predikant..Jezus is de zoon van God! Dat de zoon van God wordt niet zomaar op aarde gezet wordt om links en rechts wat werken te doen of te discussiëren met de farizeeërs lezen we in Mattheus 16 vers 21 t/m 26

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. 28 Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.

We hebben hier gelezen dat Jezus zijn lijden aankondigt en dat Petrus het tegenspreekt en dat Jezus dit beschouwd als werk van Satan. Hieruit kunnen we een tweede erkenning van Jezus zijn positie herkennen. Niet alleen God erkent hem als de zoon maar ook Satan ziet in Jezus een gevaar en probeert via Petrus iets te bewerkstellen. We lezen verder in de verzen 26-27 dat Jezus ons waarschuwt dat we ons leven niet moeten verspillen om de wereld te winnen. Hiermee bedoeld hij te zeggen dat we zodanig moeten leven dat we onze beloning straks krijgen bij de terugkomst.

Hiermee geeft Jezus twee dingen aan nml ons leven hier “onbelangrijk” is en dat Hij terugkomt om ons te belonen, en indirect ook de straffen. Immers geen beloning ontvangen is een vorm van straffen. Dit weerlegt ook direct de gedachte van bepaalde kringen in Nederland dat de hel niet bestaat of dat ieder mens goed of slecht in de hemel komt.

We weten nu dat Jezus dus de zoon van God is en Hij gekomen is met een doel, nml een lijdensweg te bewandelen en ons te vertellen wat gaat komen. Tevens weten we dat historisch gezien het ook klopt dat Jezus is wie Hij is. We dit in Mattheus 17:9-13

9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 10 De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. 12 Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ 13 Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde.

De leerlingen zaten dus ´vast´ in de gedachte dat ze nog moesten wachten op de komst van Elia voordat de mensenzoon zou kunnen komen. Echter Johannes de doper die Jezus heeft gedoopt werd niet (h)erkend zodanig. Hierdoor klopt het historisch gezien ook dat Jezus kwam, en hij dus ook echt de mensenzoon is en niet ‘zomaar’ een profeet zoals sommige mensen denken. Naast een doel, erkenning en historische correctheid had Jezus nog een aantal belangrijke kenmerken die de ‘persoon’ maken als belangrijk voor ons nml wijsheid, rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid. Laten we lezen Mattheus 19 vers 3-9

3 Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moederverlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn danniet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent,daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.’

We zien hier dat Jezus duidelijke regels stelt, scherp is en niet de mensen ontziet van een correcte leer. Het nieuws wat hij hier brengt vinden de mensen natuurlijk niet prettig immers, hun eigen ongeloof of eigenwijsheid heeft bewerkstelligd dat Mozes een scheidingsbrief had gegeven. Nu trekt Jezus dit weer in, sterker nog hij stelt het héél scherp nml; Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden! We lezen ook in Mattheus 18vers 16-30 hierop nog aanvullende ‘lessen’ nml;

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenisaf, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21 Jezus antwoordde hem:‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maarbij God is alles mogelijk.’ 27 Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29 En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

In deze verzen hebben we gelezen dat Jezus antwoord geeft op de vraag hoe we het eeuwige leven kunnen verkrijgen nml door ons te houden aan Gods opdracht en Jezus voor 100% te volgen en ons niet laten binden of afleiden door wereldse zaken. En dat is ook de essentie van het geloof, het gaat niet om uiterlijk, grootsheid maar om wat wij doen voor God. We zien dit ook terug in Mattheus 20:1-16 waar we lezen:

1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hijeen groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ikmet mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Jezus geeft in dit voorbeeld aan dat het niet uit maakt hoe of wanneer je kiest, zolang je de keuze maar maakt om te komen en je in te zetten voor God werk. En een ieder ontvangt de zelfde beloning, er is geen verschil! Er is dus niet een betere christen dan een ander..

We weten nu op basis van Mattheus dat Jezus erkend werd door God & Satan, dat historisch gezien de volgorde klopt, hij beschikt over enorme wijsheid, en een doel voor ogen had. Als laatste punt voor wie Jezus was wil ik aandragen dat hij inzicht had, niet alleen in wat er met Hem ging gebeuren maar ook met de wereld. We zien dat terug in Mattheus 24:3-13, Mattheus 2:23-27 en Mattheus 24:36-39

3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereldherkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want erzullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zalworden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie ditvan tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken,met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

En misschien het allerbelangrijkste uit het leven en identiteit van Jezus is de belofte die hij aan ons doen in Mattheus 25:31-45.

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broedersof zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naarhet eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Samenvatting:
Wie is Jezus? Hij is de Zoon van God, de mensenzoon. Hij wordt zodanig erkend door God en Satan. Hij heeft zijn leven gewandeld hieropaarde om ons te onderwijs en daarna te bevrijden. Tijdens zijn leven heeft hij ons laten zien dat hij rechtvaardig, liefdevol, wijs, krachtig en oprecht is. De wandel die hij heeft gedaan was voor ons inclusief de lijdensweg die wij hadden moeten lopen. We zijn vrijgekocht en het enige wat hij van ons verlangt is ons te houden aan Gods opdracht, Hem te volgen en om te kijken naar onze naaste, want zoals wij onze naastebehandelen zal onze beloning zijn.

Wie en wat is Jezus?
Download hier de studie in PDF formaat

 

Gaven van de Heilige Geest

fathersonholyspirit-vaderzoonheiligegeestWie is de Heilige Geest
Wanneer we het gaan hebben over de gaven van de Heilige Geest moeten we wel weten wie Hij is. De Heilige geest is namelijk één van de drie gedaanten waarin God is verschijnen. Naast de Heilige Geest is hij verschenen als de zoon (Jezus) en de Vader.

Wanneer we spreken over de Heilige Geest hebben we het over God in de gedaante van de Heilige Geest. Het dan ook zo dat de drie gedaanten los van elkaar staan, een ieder met zijn eigen ‘specialiteit’. Het is dan ook niet zo dat Jezus (de zoon) zich openbaart als de Heilige Geest.

Wanneer we het hebben over de Heilige Geest praten we dus over God in de gedaante van de Heilige Geest. Dit is iets wat we niet moeten vergeten, immers wanneer we de Heilige Geest iets weigeren of onjuist behandelen doen we dit God (rechtstreeks) aan.

Vruchten van de Heilige Geest
Op het moment dat wij tot bekering komen ontvangen wij de vruchten van de Heilige Geest. Het grote verschil tussen een vrucht en een gave is dat de vrucht een persoonlijke verandering teweeg brengt. De vruchten zijn zoals het woord het al zegt ‘opbrengsten’ van je bekering. De vrucht is 100% gericht op je eigen persoon en waarvan anderen kunnen mee profiteren, maar jij staat ‘centraal’.

De vruchten van de Heilige Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit kunnen we terug vinden in o.a. Galaten 5:22-24 waar staat:

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

Het herkennen van de vruchten bij jezelf (en anderen) is belangrijk omdat je dan kunt zien dat iemand geraakt is door de Heilige Geest en is veranderd. Er was ooit een programma op de EO met de titel ‘God veranderd mensen’ en zo moet je de vruchten van de Heilige Geest zien.. Het veranderingsproces van God in jouw.

Gaven van de Heilige Geest?
Wanneer we het hebben over de gaven van de Heilige Geest wordt het vaak gezien als iets typisch gezien uit de pinkster- of evangelische gemeenten. Hoe dat komt? Ik denk voornamelijk doordat het is ‘herontdekt’ als iets wat bijzonder was en ons specialer maakte dan andere. Het extreme op dit gebied is de afgelopen jaren wel verminderd maar komen we wel regelmatig nog tongentaal en profetieën tegen.

De vraag is dan ook een beetje voor wie ze zijn bedoeld, waarvoor ze dienen en wat ze nu exact inhouden. Immers niet een ieder ‘claimt’ deze gaven en er heerst veel onduidelijkheid erover en waarom lijken sommigen zich meer te openbaren dan anderen? We hopen in deze studie hier meer duidelijkheid in te verschaffen.

Hoe krijgen we deze gaven?
Wanneer we het willen hebben over gaven van de Heilige Geest moeten we eerst vast stellen welke gaven er nu eigenlijk zijn en waar deze wegkomen. In 1 Korintiërs 12:4-11 lezen we het volgende:

4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. (1 Korintiërs 12:4-11)

Op basis van deze verzenen kunnen we de conclusie trekken dat gaven de vruchten zijn van de Heilige Geest (=God) die door ons heen werkt ten bate van de gemeente.  En verder dat deze gaven geschonken worden aan een ieder afzonderlijk en toebedeelt worden zoals Hij wil.

Ik denk dat we hieruit een aantal belangrijke punten moeten halen namelijk;

 1. Gaven zijn vruchten van de Heilige Geest en niet van onszelf.
 2. Gaven zijn ten bate van de gemeente, niet voor onze eigen eer.
 3. Gaven ontvangt een ieder zoals Hij wil, wij hebben hier geen zeggenschap over.

We weten nu dat gaven van de Heilige Geest niet onze werken of ter eer van ons zijn. En dat is in essentie het belangrijkste onderdeel wat er is, vaak wordt namelijk foutief gedacht dat we het zelf kunnen leren etc. Helaas dus voor iedereen die gaven testen afneemt of trainingen geeft hierin. Gaven ontvang je, deze claim je niet!

Welke gaven zijn er?
Er worden vele gaven toebedeeld aan de Heilige Geest en in de kern vind ik persoonlijk niet eens extreem belangrijk om ze allemaal een naam te geven. Wanneer we de bijbel boek 1 Korintiërs 12 t/m 14 lezen komen we o.a. de volgende rij met gaven tegen:

 1. Wijsheid
  De mogelijkheid tot uit uitleggen van Gods bedoelingen en plannen. Dit gaat verder dan wijsheid uit het Woord (de Bijbel), het is directe wijsheid of uitleg van kennis ontvangen van de Heilige Geest.
 2. Kennis
  De mogelijkheid tot het begrijpen van Gods bedoelingen en het plannen. Dit is iets anders dan kennis van Gods Woord (de Bijbel) of de mogelijkheid tot het uitleggen ervan.
 3. Geloof
  Het geloven van zaken/woorden dus niet geloof in God als verlosser maar volledig staan achter zaken. Hierbij kun je b.v. denken aan Mozes die de staf sloeg op een rots en er water kwam.
 4. Genezing
  Het genezen van mensen door de genezende kracht van Jezus via de Heilige Geest. Deze genezing is iets anders dan wat (wereldse) artsen doen en komt niet uit de genezer zelf (= werken van de HG).
 5. Wonderen
  Het verrichten van wonderen in bepaalde situaties waar dit nodig is ter eer en opbouw van God.
 6. Profeteren
  Het doorgeven van stichtende, vermanende of opbouwende boodschappen van God. De persoon die profeteert verteld zonder eigen inbreng want God hem heeft doorgegeven.
 7. Onderscheiden van geesten
  Het ‘vermogen’ van het onderscheiden van Geesten, welke bron ze komen.
 8. Klanktaal spreken
  Het spreken ‘geheimtaal’ d.w.z. het spreken in goddelijke talen niet tot mensen maar naar God. Het is samen met het vertalen de enige twee gaven die niet direct het doel hebben om mensen te helpen.
 9. Klanktaak vertalen
  Het is mogelijk dat we de gave hebben om tongen te vertalen naar menselijk begrijpelijke talen. Dit kan nodig zijn in gevallen dat iemand een profetie uitspreekt in tongen of in het openbaar in tongen spreekt. Op dat moment MOET er iemand aanwezig zijn die het kan vertalen. Wanneer deze niet aanwezig is kan de profetie niet betrouwbaar uitgelegd worden.

Het belangrijkste is dat wij beseffen dat deze gaven bedoeld zijn om de mens te bereiken. De Heilige Geest gebruikt mensen hier als instrument om zijn doel te bereiken. Het is dan ook belangrijk dat wij op deze manier erna kijken en de werken van de HG te herkennen of te zien dat het menselijke werken zijn.

Gaven tot z’n recht laten komen
Wanneer we een gave hebben dan willen we die natuurlijk benutten? Correctie, hoe kunnen we de Heilige Geest de ruimte geven om z’n gave tot uiting te laten komen door ons, t’s immers niet onze gave. Laten we eerst 1 Korintiërs 12:26-31 lezen waar we het antwoord (deels) al kunnen vinden:

26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?  31 Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is..

We hebben hier gelezen dat we samen één lichaam zijn en binnen het lichaam allemaal een plaats hebben. Er is duidelijk een rolverdeling binnen het lichaam en het kan niet functioneren wanneer er iemand ontbreekt. Wij delen dan ook in de vreugde en lijden van het gehele lichaam, t’s niet een kwestie van jij en ik, maar WIJ!

Wanneer we praten over gaven worden deze vaak onderverdeelt in drie types nml; kennis, doen, spreken. In de praktijk zien we ook dat iemand van één van de drie types 1 of meerdere gaven ‘bezit’. Het is in de praktijk ook vaak zo dat de persoonlijkheid van iemand ook goed aansluit bij de gaven.

De onderverdeling van de 9 gaven in 3 categorieën zou er als volgt uit kunnen zien:

degavenenvruchtenvandeheilige

Het schema kan iets meer duidelijkheid en verbintenis in het proces geven.  Het lijkt namelijk het meest logische dat iemand met een bepaalde gave binnen de zelfde categorie ook nog één of meerdere gaven heeft.

Een voorbeeld om het proces iets meer duidelijk te maken:

P1           Hij ontvangt een profetie in tongen en spreekt deze ook uit op deze wijze.        = profetie + tongen
P2           Hoort het verhaal aan en kan deze vertalen in menselijk woorden.                       = verklaren
P3           Kan het verhaal wat hij hoorde uitleggen en verklaren                                            = wijsheid, kennis
P4           Kan controleren of de bron (geest die het vertelde) correct was                          = herkennen geesten

Wanneer we de eerder genoemde teksten, schema en het voorbeeld bij elkaar zien kunnen we niet anders dan accepteren dat gaven nooit specifiek voor één persoon zijn. De Heilige Geest heeft ons allemaal nodig om zijn werken in de gemeente te kunnen verrichten. Het antwoord op de vraag hoe we onze gaven tot recht kunnen laten komen is dan ook ‘simpel’. Wij moeten één lichaam vormen als gemeente, dan pas kan de Heilige Geest door ons heen werken met Zijn gaven.

volvandeheiligegeestWelke gave moet ik kiezen?
Toen we op de kleuterschool zaten wilden we het liefste vriend(in) worden met het klasgenootje met de mooiste speelgoed. En in het voortgezet onderwijs ging het vooral om populaire vrienden te hebben. We maken keuzes die voor ons zelf het beste uitkomen. Want wanneer we vrienden waren geworden met die rare jongen of meisje uit de klas had ons dit aanzien gekost. Dit is heel menselijk, iedereen doet het meer of minder.

We zien dit dan ook veel binnen kerken terug, we hebben het liefst een gave die enigszins aanzien geeft of niet direct grote beïnvloeding van ons leven heeft. We zien dan ook een aantal gaven sterk boven komen binnen gemeenten o.a. die van genezing en klanktaal (tongentaal). Dit komt vaak doordat er broeders of zusters ermee bezig zijn en het promoten d.m.v. trainingen. Echter moeten we ons dan sterk afvragen waar we mee bezig zijn, want zijn het niet de gaven van de Heilige Geest?

We krijgen hier ook een goede richtlijn/antwoord uit het Woord in 1 Korintiërs 14:1-12

1 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. 2 Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. 3 Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. 4 Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. 5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

6 Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? 7 Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? 8 En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? 9 Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen in het niets. 10 Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. 11 Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. 12 Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente.

We lezen hier dat het spreken in tongen (klanktalen) een gave is die voornamelijk gericht is op de persoonlijke relatie tussen één persoon en God. Het is een gave die niet te bate is van de gemeente (vers 3). Wanneer wij focus willen leggen op het ontwikkelen van gaven moeten we streven naar gaven die ter opbouw van de gemeente zijn zoals o.a. profetie, kennis, wijsheid en geloof (vers 12). We lezen dit ook als opdracht terugkomen in 1 Korintiërs 14:26 waar staat:

26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.

Er is dus géén sprake van dat één gave boven anderen uitsteekt of dat we zelf een gave voor het uitkiezen hebben. De Heilige Geest geeft ons de gave die bij ons past en daar moeten we het mee doen. Dit klinkt misschien triest maar we mogen erop vertrouwen dat we die gave(n) ontvangen die bij ons pas(t)(sen).

 

Download het document hier: Back2GodNL – Gaven van de Heilige Geest 9 november 2012

 

Relatie & Geloof

relatieengeloof

Inleiding
‘Je krijgt nooit spijt van wat je niet hebt gedaan’. Hiermee opende en onderbouwde een  schrijver op een christelijke nieuws website het onderwerp ‘seks voor het huwelijk’. In zijn optiek moest je het gewoon niet doen, zodat je er ook nooit spijt van kunt krijgen.

Het verbaasde mij enorm hoe iemand dit serieus durft te verkondigen als oplossing. Hoe kun  je iets wat de wereld aanbiedt als normaal, lekker, spannend en vooral vrijblijvend, afdoen  op een dergelijk simplistische manier?

Het mag duidelijk zijn dat dit voor mij voldoende reden gaf om vernieuwd te kijken naar het  onderwerp: Relatie & Geloof. En dit te onderbouwen met het Woord zodat we iets hebben  om op terug te vallen wanneer het moeilijk wordt.

Relaties
Het is denk ik goed om te beseffen dat God niet tegen relaties is, sterker nog hij moedigt ons  aan om samen sterk te zijn. We lezen dit heel mooi verwoord in Prediker 4:9-12 waar staat:

9 Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen  loont. 10 Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander  hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij  heeft niemand die hem op de been helpt. 11 Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je  warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12 En  iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar  met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet  snel stuk te trekken.

Wanneer we het hebben over een relatie denken we toch al snel aan verliefdheid, seks,  samenwonen of trouwen. En juist over deze zaken bestaan veel misverstanden door  wereldse invloeden, (kerk-) geschiedenis en onze wil en voorkeuren.

Seksuele relatie
Wanneer we een relatie hebben, hoe pril deze ook is, lijkt het ‘normaal’ dat we ook seksueel  actief zijn. Immers, seks is iets wat natuurlijk en vrijblijvend is. Maar is dit ook echt zo? Heeft  het een belangrijker doel dan onze eigen lust?

We lezen in Genesis 1:28 één van de belangrijkste redenen van het hebben van  gemeenschap met de woorden:

28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de  aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels  van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Een essentieel onderdeel van seks is dus voortplanting. Ik denk dat we hier verder weinig  over hoeven te zeggen. Het is een feit dat door het hebben van seks zwangerschappen en  dus kinderen kunnen ontstaan.

In 1 Korintiërs 7:2-3 en 7:5 komen we nog een belangrijke reden tegen, namelijk;

2 Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man.

5 Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u  enige tijd aan het gebed te wijden. Kom  daarna echter weer samen; anders zal Satan  uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.

We lezen hier dus dat we gemeenschap aan elkaar  moeten geven zoals het ons toekomt. En ook de  waarschuwing dat wanneer we dit niet doen, we  verleid kunnen worden tot ontucht.

Ik denk dat hier een belangrijk aspect wordt  aangegeven; namelijk dat ieder mens, ook een christen, verlangens en begeerten heeft. En  we lopen allemaal het risico om te bezwijken hiervoor. Het is dus van belang om die  begeerte te erkennen.

Naast voortplanting en begeerte speelt er nog een essentieel onderdeel mee, namelijk  verbintenis hebben met elkaar. Misschien is dit nog wel het belangrijkste, want seks is het  bindmiddel tussen man en vrouw om elkaar één te maken. We lezen dit dan ook in:

31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn  vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is groot – en ik betrek het  op Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet  liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.’  (Efeziërs 5:31-33)

Wanneer we praten over twee zullen één lichaam zijn, spreken we over een bepaalde vorm  van exclusiviteit en niet iets vrijblijvends wat we kunnen ‘delen’ met een ieder. We krijgen  dit dan ook bevestigd in Johannes 4 waar Jezus de vrouw bij de waterput aanspreekt over  het feit dat ze met meerdere mannen heeft gehad. In de verzen 16-19 lezen we:

16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus,  18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is  waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!

“Het hebben van seks is niet vrijblijvend!”

Tevens lezen we in 1 Korintiërs 6:15-17 dat ons lichaam deel uit maakt van Christus en dit  lichaam NIET deel mag zijn van hoererij.

15 Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan  van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16  Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam  wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17 Maar wie zich met de  Heer verenigt wordt met hem één geest. (1 Korintiers 6:15-17)

Op basis van het voorgaande kunnen we concluderen dat seks een permanente verbintenis tot stand brengt tussen een man en vrouw. Het verbreken van deze verbintenis is niet alleen ontucht plegen, maar heeft ook impact op het lichaam van Christus.

Is het hebben van een seksuele relatie dan een gruwel voor God? Nee, helemaal niet, hij verlangt het zelfs van ons. Immers we krijgen de opdracht om ons te voortplanten, elkaar te geven wat we nodig hebben en samen één lichaam te vormen op een zuivere manier.

“Een seksuele relatie is een Bijbelse opdracht!”

Huwelijk of samenwonen?
We hebben ontdekt dat het onze opdracht is om onze ouders te verlaten. En dat we ons aan elkaar moeten hechten en tot één lichaam moeten komen.

Wanneer we nu kijken naar de vorm van samenleven, dan beantwoordt het huwelijk en samenwonen de Bijbelse opdracht. In beide situaties kunnen we namelijk de opdracht tot hechten, verbinden en voortplanten nakomen.

En ondanks dat beide vormen van samenleven de opdracht lijken te beantwoorden zijn er veel discussies over samenwonen en/of het huwelijk. Hoe komt dit? Dit komt voornamelijk doordat samenwonen laagdrempelig en vrijblijvend lijkt. Wanneer je na een paar maand verkering aan iemand verteld dat je gaat trouwen ben je gek, terwijl samenwonen prima is.

Het fenomeen wordt steeds populairder onder christenen waarbij kerken vaak stilzwijgend ‘toestemmen’ of mensen onder het tucht zet. Is dit alles terecht? Ik denk van niet, het klinkt namelijk als de makkelijke uitweg kiezen. De Bijbel geeft namelijk weinig ruimte voor twijfel of persoonlijke ‘vrijheden’ in dit kader. We kunnen dit onder andere lezen in:

28 Als iemand betrapt wordt met een meisje, een maagd die nog vrij is, 29 dan moet de man die zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig sjekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft. (Deu 22:28-29)

15 Wanneer iemand een meisje dat nog niet uitgehuwelijkt is verleidt, moet hij de volle bruidsprijs betalen en met haar trouwen. 16 Mocht haar vader weigeren haar aan hem uit te huwelijken, dan moet hij een bedrag betalen dat overeenkomt met de bruidsprijs voor een maagd. (Exodus 22:15-16) 

5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. (Jeremia 29:5-6)

36 Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. (1 Kor 7:36)

In de teksten lezen we dat er een relationele volgorde is nl.: bouw een huis, trouw en krijg kinderen. Tevens staat er dat wanneer we ons hebben, of dreigen te, misdragen we moeten trouwen.

Er zijn natuurlijk allerlei situaties denkbaar dat trouwen lastig is en samenwonen een acceptabel alternatief of tussenfase lijkt. Echter welke reden je ook hebt, op dat moment vervul je niet de Bijbelse opdracht nml: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. (Efeziërs 5:31)

“De Bijbelse vorm van samenleven is het huwelijk”

Conclusie
We moeten op basis van de eerder genoemde teksten concluderen dat de enige Bijbelse vorm van samenleven het huwelijk is. Verder moeten we ons beseffen dat het hebben van een seksuele relatie voor het huwelijk niet vrijblijvend is. Sterker nog het hebben van seks voor het huwelijk verplicht ons tot het huwelijk.

Het citaat ‘Je krijgt nooit spijt van wat je niet hebt gedaan’ was reden voor het schrijven van deze studie. We moeten nu ons dan ook afvragen, waar moet je spijt van krijgen? Wij denken dat we alleen spijt krijgen als we de opdracht kennen en bewust negeren.

Wanneer je deze studie leest en beseft dat je stappen hebt genomen waar je spijt van hebt willen we graag wijzen op Johannes 8:10-11 waar staat:

10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ (Johannes 8:10-11)

En laten we dan ook zijn als deze vrouw, beleid je zonden aan de Heer en zondig niet meer.  Een gesprek met je jeugdleider of het pastoraat in je gemeente kan tevens helpen! “Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer”

Relatie & Geloof
een Bijbelse visie op seks, samenwonen en trouwen
Download hier de studie in PDF formaat

Waarom staat God toe dat….?

We hebben vast wel eens een gesprek gehad met een vriend of vriendin die op een gegeven moment tegen je zegt: “Wanneer God echt bestaat waarom staat hij dan toe dat er ziekten en oorlogen zijn? Als God echt bestaat dan knipt hij met z’n vingers en is alle ellende voorbij.” En misschien was het niet eens een ander maar heb je het zelf gedacht, waarom ik…?

Wat moet je nu zeggen of denken in zo’n situatie? Wanneer we heel kort door de bocht de waarheid vertellen die voor de hand ligt kunnen we mensen onnodig kwetsen. En op dat moment kwetsen we wel een dierbare vriend, vriendin, collega of klasgenoot waar we verder mee willen in het leven. En laten we wel zijn, wij hebben toch ook niet echt een bewijs of een verklaring voor alles? Wij willen graag vanavond n.a.v. een preek gehoudendoor Nick Vujicic de onderwerpen: waarheid, waarom, wat kost dat en het antwoord behandelen. Wehopen op deze manier een beter begrip, beeld en antwoord te krijgen op de vraag: “Waarom staat god toe dat…?”

Waarheid
Wij hebben als Christen vaak de neiging om te denken dat we de waarheid in pacht hebben of de enige waarheid spreken. Want laten we wel zijn, wijsnappen Het Woord beter en kunnen tevens Gods bedoelingen beter verklaren dan Hij dat zelf deed. Wat is dan die waarheid die wij hebben? En is deze waarheid te bewijzen of doen we dit op basis van veronderstellingen?

Bekijken fragment 1: www.back2god.nl/downloads/Nick – 1 – Waarheid.mp4

In het fragment hebben we gezien dat Nick met een simpel voorbeeld ons laat zien dat de waarheid die wij denken te kennen vaak een veronderstelling is. Wij veronderstellen op basis van iets wat we wel of niet kunnen waarnemen, zoals de 2e voet van Nick.

Wat is dan wel waarheid? We kunnen denk ik concluderen dat het begrip waarheid breed gezien kan worden, het ligt voor een ieder (deels) anders. En wanneer we dit in het context van het geloof plaatsen moeten we Het Woord als basis gebruiken, omdat het een vast staand iets is. Het belangrijkste is nog wel Jezus Christus onze waarheid, welke absoluut is en altijd voor en door ons heen werkt. En dat is onze basis om te geloven, laten we ons dan ook niet bedriegen door wat we wel of niet (willen) zien of horen.

Waarom staat God toe dat….
Het is voor ons als gelovigen al moeilijk om ons volledige vertrouwen te stellen in God. Een ieder van ons heeft vast wel meerdere keren per dag twijfels of verleidingen waar we (bijna) aan toegeven. Dit heeft alles te maken met onze eigen wil die we hebben. Wij hebben de mogelijkheid om te kiezen en hiervan maakt Satan handig gebruik. Want zo snel er ook maar een klein beetje twijfel over iets is kan hij een strijd in je starten. Het is dan ook niet vreemd dat we ons afvragen: WAAROM? Waarom staat God toe dat… waarheid, waarom en de prijs!

Bekijken fragment 2:  http://www.back2god.nl/downloads/Nick – 2 – Waarom.mp4

We hebben net gehoord dat Nick enorm heeft getwijfeld over van alles door zijn situatie. Hij stond zondags in de kerk braaf mee te zingen en maandags zat hij in de put. Het is dan ook logisch dat iemand zich afvraagt waarom overkomt mij dit of waarom is er honger, oorlogen, ziekte of worden kinderen in een boot verscheept naar Brazilië als orgaan donor..

Echter is het wel heel makkelijk om het verwijt naar God te maken. Immers God kan wonderen doen, hij grijpt niet in dus het is zijn schuld. Het komt eigenlijk erop neer dat jij straf krijgt voor het feit dat een klasgenoot gespiekt heeft. Immers jij had misschien kunnen voorkomen dat hij het deed. Het antwoord op de vraag WAAROM is simpel. Het is namelijk zo dat we te veel de focus leggen op de schuldvraag, ipv de oplossing. Het is namelijk zo dat God voor ieder WAAROM een HOE beschikbaar heeft. Echter wanneer we de focus blijven leggen op de WAAROM geven we Satan de ruimte waarop hij wacht. God is namelijk iemand vanmogelijkheden, Satan van onmogelijkheden. In het fragment hoorden we ook het verhaal van die docent die blij was dat z’n leerlingen nu eens wisten wat ECHTE pijn is. Nick was hierover verbaasd en zelfs boos, want iedere pijn of verdriet is even belangrijk. Het is namelijk werkelijkheid voordie persoon, dus de WAAROM is actueel. Het hebben van een ziekte, gescheiden ouders, gebrek aan liefde of angsten hebben voor het leven kunnen verwoestend zijn.

Om het nu goed nu goed te begrijpen moeten we ook het standpunt van God begrijpen WAAROM hij niet ingrijpt of waarom deze ellende er is. Het is namelijk niet zo God het veroorzaakt of toe kijkt en denkt zoek het zelf maar lekker uit. Het is namelijk zo dat de mens het over zichzelf heeft afgeroepen tijdens de zondeval. (Genesis 3:1-22).

Nu weet ik dat het hard is om dit zo te zeggen, maar kijk maar eens om je heen, zoals Nick zo mooi verwoorde: zet maar eens twee 3-jarigen in één kamer met één stuks speelgoed, dan zie je al snel dat de mens niet zo heilig is.

En we zien dan ook in Genesis 3:21 dat God niet de WAAROM oplost maar wel voorziet in een HOE, de mens schaamt zich voor haar naaktheid en God geeft een oplossing. En verder is het duidelijk dat deze wereld niet meer is om van te genieten, t’s zwaar voor de mens. Het is meer het paradijs wat God voor ons had bedacht tijdens de schepping, t’s in verval geraakt. En ook hierin voorziet God, want hij is onze nieuwe plaats gaan bereiden.

Kost dat?
We weten nu dus dat de WAAROM niet de kern is maar voornamelijk de HOE. En dat we ook een belofte hebben in dat God voor ons zorgt in onze ellende en een plaats bereid. Het is algemeen bekend dat we ook het geloof om het niets krijgen, dus een ieder hoort erbij.. Echter is het wel zo dat Satan natuurlijk alles op alles zal willen stellen om te voorkomen dat iemand Jezus volgt.

Fragment 3: http://www.back2god.nl/downloads/Nick – 3 – Kost dat.mp4

In het fragment hebben we gehoord dat een evangelist zijn zoon verloor omdat hij Gods opdracht vervulde. Dit gezin heeft een enorm offer moeten brengen niet omwille van God maar omdat Satan tegen het evangeliseren was. Wij zeggen vaak dat weals christen volledig commitment hebben aan God, maar is dat ook echt zo? Zijn wij echt bereid om de prijs te betalen?

Fragment 4: http://www.back2god.nl/downloads/Nick – 4 – Antwoord.mp4

Het antwoord
We hebben zojuist gehoord over het meisje met anorexia welke op haar sterf bed een keuze kreeg van Nick, vecht voor je leven zodat je een andere ziel kunt redden. Het meisje had het besef dat het redden van een andere ziel, al is het maar één de ellende waard was. In deze offert ze haar vlicht waar ze mee bezig was om er te zijn voor een ander.

Dit is natuurlijk wel een ‘extreem’ voorbeeld net zoals Nick zelf. Hij geeft dan ook aan dat een ieder met zijn eigen problematiek een getuige kan zijn voor God. En juist jij met je eigen problemen en ervaringen in het leven snapt net iemand beter in de zelfde situatie. Hoe kan ik als kind van niet gescheiden ouders praten over hoe het is om te leven met gescheiden ouders. De vraag is dus niet WAAROM maar hoe en de hoe kom je achter door o.a. openbaringen 3:20

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

God heeft je dus al lang gevonden en wil héél graag binnenkomen en met je zijn. Hij kan de HOE geven op al je WAAROM vragen. Het is dus aan ons om open te doen en hem te accepteren. Hoe kunnen wij hem binnen laten komen? Ik denk dat het probleem voornamelijk ligt in hoe wij bij hem komen namelijk;

Wanneer wij onze handen vol hebben met wat belangrijk is voor onszelf dan zijn deze gesloten. En een gesloten hand kan onmogelijk iets ontvangen. Open daarom je handen en laat gaan wat je bezighoud en dan alleen kan God je vergeven voor wat je hebt gedaan. En dan kunnen wij Jezus ontvangen in ons leven, geef je over, eer hem en hij zal je zegenen en veranderen.

Waarom staat God toe dat…?
Download hier de studie in PDF formaat

Safe/Save Sex – Themaweekend

In onze’archieven’ hebben we onlangs een draaiboek van een jeugdweekend terug gevonden. Dit weekend had het thema ‘Save Sex’ met de insteek om jongeren bekend te maken me sex en dan hoe we Bijbels er tegen aan ‘moeten’ kijken.

Het draaiboek geeft een complete layout voor een weekend incl. informatie, suggesties etc. Wij adviseren met minimaal 3 á 4 personen het weekend te leiden, ieder een onderdeel die het beste bij hem/haar past. De onderwerken die te sprake komen zijn:

 • Introductie
 • Sexy altijd een succes
 • Tongzoen, lekker en spannend
 • Jongens zijn net taarten
 • Is hij/zij wel de juiste partner
 • Samenwonen kan best!
 • Chips, ik ben te ver gegaan
 • Jij bent een belofte voor

Tevens adviseren we een mix van mannen/vrouwen als leiders en bij voorkeur niet te oud (dicht bij de jeugd) en minimaal één (gehuwd) stel zodat die ook vragen kan beantwoorden. Verder denk erover na of er mensen ervaringsverhalen kunnen/willen vertellen etc..

Download hem hier: Draaiboek jeugdweekend – Save Sex

 

Een nieuwe start

Het afgelopen jaar
Een jaar terug hadden we ons niet kunnen voorstellen dat we hier zo met z’n allen zouden zitten. Er is veel veranderd het afgelopen, zowel positief als negatief. Waar we een jaar terug bijna allemaal naar de zelfde kerk gingen zijn er velen een andere weg ingeslagen. Ik las in gemeenteblad van de gemeente waar wij nu heen gaan het volgende verhaal wat het afgelopen jaar denk ik goed samenvat:

Het leven bestaat voor een groot deel uit het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. En keuzes maken en beslissingen nemen is soms moeilijk. Dat doet mij denken aan die boerenknecht, die zware arbeid moest verrichten op het veld. De boer kreeg medelijden met hem en zei: ‘ik heb voor een aantal weken een lichter werkje voor je te doen. Je mag in de schuur zitten en je moet aardappels uitzoeken. Je moet de slechte eruit halen en apart leggen en de goede in een bak doen’. Toen de boer in de middag kwam vragen hoe het ging, vroeg de knecht of hij gelijk weer terug mocht naar de zware arbeid. “bij iedere aardappel moet ik een beslissing nemen” zei de knecht, “en dat is doodvermoeiend. Ik ga liever weer op het veld werken”. Ja, zo moeten wij beslissingen nemen in het leven, en dat kan soms best moeilijk en vermoeiend zijn. Toch wil de Heer ons daarbij helpen. Hij geeft ons richtlijnen vanuit Zijn Woord. De Bijbel zegt dat Gods Woord als een lamp voor onze voet is. Als een licht op ons pad. God wil ons helpen om Zijn Wil te verstaan. God wil ons helpen om Zijn stem te verstaan. Daarom is het zo belangrijk Hem goed te kennen. Daarom is het zo belangrijk in Hem geworteld te zijn.

Het afgelopen jaar is voor mijn gevoel ook zo geweest. Er zijn een aantal mensen geweest die keuzes hebben gemaakt, op basis van het Woord. Dit heeft grote gevolgen gehad voor ons allemaal, maar ik denk dat wij niet zoals de boerenknecht kunnen vluchten voor onze verantwoordelijkheden.

Ik vind het dan ook persoonlijk geweldig om te zien dat juist de jongeren waar volwassen toch snel op ‘neer’ kijken deze discussie overstijgen. We zijn het misschien niet allemaal 100% eens met elkaar, onze ouders of andere kerkgenoten maar willen verder. Tijdens de voorbereiding voor vanavond zat ik hier dus ook aan te denken. We hadden vroeger een eigen dienstruimte, budget en een centrale locatie. En nu? we zitten in Oldehove een plek waar we nooit hadden verwacht te zitten. In dat kader moest ik denken aan de tekst Mattheüs 18:19-20 waar staat

19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

Het maakt dus niet uit waar we zijn, maar het gaat erom dat we samen eensgezind dingen kunnen vragen aan de Vader en ons beseffen dat hij in ons midden is. En daar gaat het volgens mij om. Ik geloof dan ook dat God net zoals vroeger bij ons is, misschien nog wel meer dan voorheen. Want velen vanons, zeker wij hebben geworsteld met ons zelf, de leiding, elkaar en regelmatig met God. Hoe kun je dan Gods werk werkelijk doen?

Wij zijn dan ook erg blij dat we als groep een nieuw seizoen mogen starten en we zoveel bekende mogen zien. En we hopen ook dat we met z’n allen zonder bitterheid, verdriet, boosheid of pijn het nieuwe seizoen in mogen gaan. En mocht je toch nog het gevoel hebben dat iets in de weg staat spreek het dan uit.Want alleen door vergeving te vragen en te geven kunnen we onze relatie met God en elkaar verbeteren.

Wanneer we praten over vergeving en vrij zijn van zonde ontkomen we niet aan om stil te staan bij het grootste offer wat er ooit is gedaan. En dat is natuurlijk het lijden en het sterven van Jezus aan het kruis voor onze zonden. Deze grote daad moeten wij zo vaak herdenken als we kunnen. Hoe doen we dat? Juist, door het avondmaal.

Het avondmaal
Het avondmaal is in veel gemeenten iets wat zwaarmoedig is, iedereen loopt naar voren in een rij met plechtige muziek op de achtergrond en een ieder zwijgt. Het lijkt meer op een doden herdenking dat het herdenken van een grootste daad van liefde. Ik vraag me dan ook af waarom houden we eigenlijk het avondmaal? Wat voor toegevoegde waarde het heeft aan diensten en hoe zouden we dit moeten vieren? Als eerste moeten we beseffen dat het avondmaal niet ter plekke bedacht werd door Jezus. We lezen dan ook in Marcus 14:13-16 het volgende:

13 Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, 14 en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 15 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ 16 De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

De leerlingen werden dus bewust op pad gestuurd opzoek naar die ene man. Jezus wist dus al precies dat er iemand zou lopen en een kamerbereid had. Hieruit kunnen we opmaken dat het een duidelijke Goddelijke leiding was dat het pesachmaal werd gevierd op die plek. En verder valt ook op dat de leerlingen gingen zoals hun opgedragen werd, zonder twijfels of ze de man wel zouden vinden en dat die ook hun binnen wilde hebben. Dit is duidelijk een situatie van goddelijke planning, vertrouwen en gehoorzaamheid van de leerlingen.

Naast een planning had de maaltijd ook een belangrijk doel namelijk de aankondiging van het verraad wat één van de leerlingen zou doen.Dat lezen we dan ook in Marcus 14:17-21

17 Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. 18 Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ 19 Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ 20 Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. 21 Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

Het is toch onvoorstelbaar dat Jezus aan tafel zat met iemand waarvan hij wist dat die hem zou verraden en dit ook nog ‘moest’ aankondigen. Wat een vreemde situatie moet dat geweest zijn, maar ook een moedigesituatie. Een normaal mens, zoals jij en ik zou w.s. de situatie uit de weg zijn gegaan.. daar wil je toch niet mee het brood delen? En dat staat ook synoniem aan Jezus zijn daad voor ons, hij wist welke weg hij moest gaan en liep daar niet voor weg!

Het avondmaal is dan ook een herdenking aan die daad die Jezus voor ons ging vervullen. En meestal wordt dit gezien als iets zwaarmoedig, terwijl het juist een feest zou moeten zijn. Het offer wat hij namelijk voor ons volbracht was groots en mooi! En hoe kunnen wij dit nu als iets herdenken wat triestis? Nee, verlossing is niet triest, het brengt vreugde! Ik geloof dan ook dat wij het avondmaal moeten vieren met blijdschap in ons hart. In Lucas 22:17-19 lezen we:

17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

Wij krijgen de opdracht om telkens opnieuw Jezus tegedenken. En dit kunnen we doen door samen de beker te delen en het brood te eten wat symbool staat voor zijn lichaam wat gegeven werd voor ons. Het herdenken moet dus altijd en moet niet iets zwaarmoedigs zijn maar feestelijks!

Een feest dus? Ja, ongeveer maar wel een feest met een duidelijke richtlijn welke we lezen in 1 Korintiërs 11:27-29

27 Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. 28 Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, 29 want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf

Wat betekend dit concreet? Heel simpel wanneer je mee doet aan het avondmaal zonder kennis wat het betekend, herdenken van Jezus roept veroordeling over zich af. Dat klinkt zwaar? Ja, dat klopt want hoe kun je Hem herdenken terwijl je Hem niet erkend? Is het avondmaal dan exclusief? Nee, een ieder die gelooftmag deelnemen. Het is dus niet zoals we soms zien in kerken dat alleen een select aantal mensen of alleen volwassen mogen deelnemen. Herdenken mag een ieder!

Ik wil jullie dan ook allemaal uitnodigen om mee tedoen met het avondmaal, denk er gerust over of je dit wilt. Het is niet verplicht en wanneer je twijfelt of ergens mee zit praat er dan gerust met ons over of sla het over voor deze keer.

Lied zingen (met begeleiding)  Opwekking 717 Stil, mijn ziel wees stil.
http://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY

1. Gebed voor het brood, breken, eten.   Lucas vers 22:17
2. Gebed voor het de beker, drinken.   Lucas vers 22:19

We hebben zojuist samen herdacht dat Jezus stierf voor onze zonden, een groots gebaar waarvoor we hem dankbaar moeten zijn. Ik wil dan ook graag met jullie een lied zingen en in gedachte houden wat we zojuist gedaan hebben.

Een nieuwe start
We hebben nagedacht over het afgelopen jaar en herdacht aan wat Jezus heeft volbracht voor ons. Ik denk dat het ook goed is om na te denken over wat we het komende jaar zouden willen. Hebben we voor ons zelf ook een geestelijk streven bepaald voor het komende jaar of zien we wel hoe de wind waait? Ik denk persoonlijk dat het heel goed is voor ieder om een streven te bepalen om te kunnen groeien.

Een aantal voorbeelden van dit soort streefdoelen kunnen zijn;

Bidden
Het leren biddenvoor ons zelf maar ook voor elkaar als ondersteuning of genezing. Het is namelijk zo dat bidden een krachtig middel is zoals we ook kunnen lezen in Matteüs 18:19 waar staat:

waar twee (of meer) eensgezind iets vragen in mijn naam zal ik het vervullen.

Het bidden gaat dus verder dan alleen een dialoog of eenzijdige communicatie richting God. Wanneer wij bidden kunnen we dingen verlangen en verwachten van God. Hij vervult onze gebeden. We lezen in Johannes 4 vers 23 en 24 ook het volgende

23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ (Johannes 4:23-24)

In deze tekst lezen we dus ook dat God mensen zoekt die hem aanbidden. Het is dus zo dat door het starten van ons gebed we ECHT contact krijgen met God. Het is dan ook van groot belang dat we leren bidden, want dat is de enige manier dat we kunnen communiceren met God. En zoals in Matteüs 18vers 19 staat moeten we dit met twee of meer op een eensgezinde manier doen. Het samen bidden is dus prioriteit!

Helaas is het bidden voor velen moeilijk op één of andere manier is er een drempel waar we over heen moeten. T’s net zoals een rotte kies laten trekken, als het eenmaal gebeurd is lucht het op.. Zo moet je gezamenlijk bidden ook zien, we moeten door de angst, schaamte of onkundige van ons zelf en elkaar heen..

Laten dopen
Wanneer we Jezus hebben geaccepteerd als verlossermoeten we ons laten dopen om een nieuw leven te kunnen leiden. Dit lezen we o.a.in de volgende teksten:

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. (Romeinen 6:3-5)

25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt umet Christus omkleed. (Galaten 3:25-27)

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. (1 Petrus 3:21)

Wanneer we dus tot geloof komen MOETEN we ons latendopen om één met Christus te kunnen zijn. Ik ben dan ook van mening dat het vooreen ieder goed is om hier over te denken. Moet ik me laten dopen en zo ja op welke manier? Net zoals met het avondmaal bestaan er namelijk ookover de doop veel ‘verkeerde’ gedachten en regels. Terwijl iemand die gedoopt wilworden zich gewoon moet laten dopen. Voor de één is dat in een speciaal doop bad tijdens een kerkdienst voor de ander is dat samen met vrienden en familie op b.v. een strand.

Afsluiting
Ik heb met twee voorbeelden bidden en doop willen aangeven dat we in het nieuwe jaar kunnen streven naar groeien met God. Ik hoop dat wedat ook mogen doen en ook onze relatie met hem mogen blijven vernieuwen.

Een nieuwe start, dat was het thema voor vanavond. Bij een nieuwe start hoort een verleden, heden en toekomst.. ik hoop dat we een geweldige toekomst samen mogen in gaan en niet bevreesd hoeven te zijn voor wat anderen denken. De koers bepaal jij samen met God en je mede gelovigen die je sterken.

En elkaar sterken is ook één van die dingen die belangrijk zijn. Ik wil dan ook graag samen afsluiten de avond met gebed. En een ieder die wil mag een gebed uit spreken. Er zijn volgens mij genoeg zaken om over te bidden zoals ziekte binnen de groep, kerkelijke situatie en kracht/wijsheid voor het komende jaar…

Een nieuwe start
Download hier de studie in PDF formaat

Beproeving of verleiding?

Introductie
We hebben het de vorige keer gehad over het wandelen in licht of duisternis. Het ging hier voornamelijk om wat voor indruk wij achter laten bij niet christenen. Laten wij de pracht zien van God of schrikken we mensen af?

Wanneer wij mensen een verkeerd beeld geven komt dit vaak doordat wij niet doen wat we zelf prediken. We worden zelf verleid tot on-Bijbelse zaken of gedrag, wat juist weer een foutief beeld geeft aan niet Christenen. Maar waar komt dit on-Bijbelse gedrag vandaan? Waarom kunnen wij de verleiding niet weerstaan? Is dit een test van God of zijn we onder invloed van Satan? Ik wil graag hier over nadenken vandaag met jullie.

Beproeving of verleiding?
Het komt bij iedereen wel eens voor dat we in verleiding komen om iets te doen waar we eigenlijk niet aan toe willen geven. We willen meestal hier het niet over hebben want verleiding is iets ‘slechts’ immers we denken na over het overtreden van een regel of grens. Het is echter helemaal niet zondig om in verleiding gebracht te worden of ermee bezig te zijn, iedereen wordt op verschillende manieren in verleiding gebracht. Het is echter alleen wat doe je met de verleiding? Geven we toe of niet?

Er zijn mensen die zeggen dat de verleiding die wijregelmatig ondervinden een proef is van God die onze hart gesteldheid wil toetsen. Dit is echter zeer zeker niet waar!! God zou namelijk nooit ons testen op een manier waarbijwe ons van hem zouden afkeren. Wanneer we door God op de proef gesteld worden geeft hij ons juist de kans om hem meer lief te hebben, dus ons te bewijzen richting hem. Een goed voorbeeld hiervan lezen we in Genesis 22 vers 1 t/m 19;

1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’

10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten.11 Maar een engel van de H E E R riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. 12 ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’

Uit dit verhaal blijkt dat God een proef had bedacht om Abraham zijn ontzag en trouw te laten bewijzen aan hem. Wanneer hij had geweigerd was er waarschijnlijk niets slechts gebeurd behalve dat God teleurgesteld was geweest. Het is ook zo dat Abraham vol vertrouwen heen ging, hij gaf aan dat God zou voorzien in een offer.

Wanneer wij praten over verleidingen is het vaak een kwestie dat we moeten kiezen tussen iets wat goed of kwaad is. Dat is een essentieel verschil tussen een beproeving van God of een verleiding. Een goed voorbeeld hiervan is Genesis 3:1-5

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit diervroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft datjullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchtenvan die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

Het scheppingsverhaal is het bekendste verhaal waarbij we als mens luisteren naar Satan (de slang) i.p.v. naar de opdracht die we hebben gekregen van God. Hier is dus duidelijk sprake van kiezen tussen goed en kwaad.

We kunnen dus ook gerust stellen dat een beproevingaltijd je dichterbij God zal brengen en dus afkomstig is van God. Verleiding daarin tegen kent het risico dat je verder afstand creëert van God en dus afkomstig is van Satan.

Waarom staat God verleiding dan toe?
De oorzaak waarom wij verleid komt voort uit een eerder hemels conflict namelijk dat Satan opstond tegen God, hij wilde een gelijke of zelfs meer zijn. We vinden dit o.a. terug in Openbaringen 12 vers 1 t/m 17

1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haarhoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 13 Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. 14 Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 15 Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. 16 Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. 17 De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

Verklaring
Er is veel discussie over wie nu de vrouw is uit vers 1 van Openbaringen 12. Ik geloof dat hier het volk Israël wordt bedoeld, omdat dit Gods volk is. Verder wordt er gesproken over een zoon die de volken hoed en weggevoerd wordt naar God. Dit kan maar één persoon zijn namelijk Jezus, die voort kwam uit het volk Israël en niet de gemeente.

Het met de zon bekleed zijn heeft betrekking op de hoogste macht die haar toebedeeld wordt door God. De maan aan haar voeten duid op de onderwerping van alle volken aan haar zoals beloofd is door God. De krans van de 12 sterren slaan op de 12 stammen.

Vanaf vers 7 wordt gesproken over een hemelse oorlog waarbij Satan en zijn Engelen het verliezen van Michaël en zijn engelen. De hemeljuicht vervolgens omdat de aanklager die hun continu misleid en aanklaagt bij God ten val is gebracht. Echter wordt de aarde gewaarschuwd dat Satan naar ons is afgedaald en hij woedend op volgers van Christus.

Op basis van o.a. deze verzen mogen we denk ik concluderen dat Satan woedend is op de gehele schepping, wij zijn het resultaat van zijn verlies en de liefde van God. Het is hem er alles aan te doen om ons te verleiden en aanzijn kant te krijgen. De verleiding van Satan is dan ook niet gelijk aan een beproevingvan God, het doel is nml anders. De vraag waarom God dit toelaat is dan ook eenvoudig te beantwoorden, er is een mega strijd bezig tussen God en Satan, hiervoor staat een tijd en een volgorde van werken. En tijdens deze strijd die nu ‘verplaatst’ is naar aarde kan Satan niet de hemelse schepselen bereiken maar uitsluitend zich ‘afreageren’ op het eerste wat in de buurtkomt, de schepping. En wat is er dan ook ‘leuker’ dan Gods schepping te ‘zieken’.

Het is dus zo dat God op dit moment toestaat dat weworden verleid door Satan, niet omdat wij onbelangrijk zijn maar omdat de tijd nog niet rijp is dat hij ingrijpt. Het is wel zo dat God ons nooit meer voor de kiezen geeft dan wat wij aan kunnen. Dit kunnen wij o.a. terug lezen in 1 Korintiërs 10:13

13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Het verleid worden door Satan op welke manier ook is niet iets nieuws. Denk maar eens aan de verhalen van Adam en Eva (Genesis 3:1-5) en over Jezus die in woestijn werd verleid door Satan (Matteüs 4:1-11).

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de H E E R , gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit diervroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft datjullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchtenvan die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’  Genesis 3:1-5

1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.  Matteüs 4:1-11

We kunnen dus ook de conclusie trekken dat verleiding iets is wat getolereerd wordt door God op dit moment en iets is sinds het begin van deschepping. En is dan vervolgens niet zo dat wij hierin ons moeten berusten. We moeten dan ook weerstand houden tegen de verleiding van Satan zoals we lezen in 1 Petrus 5:8-9

8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan

Nu kon Petrus wel heel ‘makkelijk’ zeggen dat wij op onze hoede moeten zijn en Satan moeten weren maar is dat wel zo makkelijk? Immers iedereen heeft wel een zwak moment of vind het aanbod zo interessant dat hij/zij er wel op in moet gaan. Dit is ook iets wat bevestigd word in 1 Johannes 1 vers 8 met de woorden:

8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.

Wanneer we dit zo bekijken zou je toch bijna de hoop opgeven? Hoe moeten wij vechten tegen een wezen zo machtig als Satan? Hoe kunnen wij het ‘winnen’ van een wezen die het op durfde te nemen tegen God en ook nog een enorme troepen macht van demonen (= gevallen engelen) achter zich heeft? Eerlijk gezegd kunnen wij dat niet als mens, wij hebben zelf niet het uithoudingsvermogen of wilskracht om dit te kunnen.

Wij kunnen echter gerust zijn omdat dit gevecht niet door ons zelf hoeft beslecht te worden. Deze strijd die Satan over onze rug wil voeren wordt namelijk door hemelse vorsten, heersers en machthebbers uitgevochten. En wij kunnen onze verleiding daar neer leggen door Gods wapens om weerstand te bieden op te pakken. Maar wat zijn die wapens dan? Als eerst is het Woord van God één van de belangrijkste wapens, zoals we ook lezen in Mattheus 4 waarin Jezus tot drie keer Satans verleiding afdoet met het woord. Een tweede wapen is ons gebed, wij kunnen God aanroepen in onze nood zoals geschreven staat in Psalm 34:18

18 De H E E R hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood,.

De conclusie is dan ook dat wij verleiding van Satan kunnen afslaan van ons door God en niet op eigen kracht. Een eerste stap hierin is Gods Woord kennen, dat is ons belangrijkste wapen die we paraat moeten hebben. En door Gods Woord te kennen veranderd ons denken en doen. Ons eigen individu maakt dan plaats voor een Goddelijk ontzag, respect en vertrouwen. En op die manier kunnen wij verleiding weerstaan, onszelf onttrekken aan een diepe put van verleidingen. We komen dan ook bij 2 Korintiërs 10:3-5 waar staat:

3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slecht en voor God. We halen spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen 2 Korintiërs 10:3-5

Ik hoop dat we allemaal gezamenlijk ten strijde mogen trekken met de wapenen van God, niet om ons eigen belang maar om die van God te dienen! En mocht Satan toch nog bij ons aankloppen, laten we dan vooral Jezus zijn woorden uit Mattheus 4:10-11 in onze gedachten:

10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Wanter staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust

Beproeving of verleiding
De studie kun je hier in PDF downloaden

 

Leiderschap binnen de gemeente

Inleiding

De kerk is de afgelopen jaren veranderd in een organisatie waar leiding, onderwijs en zorg wordt gegeven aan de hand van (wereldse) management stijlen. Het komt steeds vaker voor dat we een discussie op een menselijke manier willen beslechten. Het focus ligt al jaren op het (proberen) in standhouden van het instituut.

In dit document geef ik een kritische kijk op het leiderschap en de inrichting van de huidige evangelische en (vrije) baptisten gemeenten. Het is niet de bedoeling om mensen te veroordelen maar juist om ze wakker te schudden. De kerk schreeuwt namelijk om vernieuwing!

De kerk en haar leden zijn toe een nieuwe en frisse vorm van leidinggeven, onderwijs en zorg. En dan niet een nieuwe wereldse management vorm met een christelijk sausje. Nee, deze vorm van management is reeds eeuwen oud maar de laatste jaren vergeten.

Ik hoop dat u na het lezen van mijn (scherpe) kijk op de gemeente ook de bereidheid heeft om uw gemeente te herstellen naar wat het zou moeten zijn. Na het lezen van dit document hoop ik dat u ook ontdekt heeft waarvan ik overtuigd ben wat goed is voor de gemeente.

De gemeente
De gemeente van Jezus Christus zou een veilige plek moeten zijn voor iedereen. Een plaats van liefde, leven, gemeenschap, genade en waarheid. Een plaats waar mensen echt zichzelf kunnen zijn en in openheid en vrijheid elkaar en God kunnen ontmoeten.

Helaas blijkt in de praktijk dat de gemeente niet heel veel anders is dan de maatschappij. Binnen de gemeente zijn verdraaiingen van (Bijbelse) woorden, manipulatie, druk uitoefenen en ter schande maken van mensen een gemeen goed geworden. En net zoals in de wereld zijn deze problemen in de gemeente vaak te herleiden aan foutief leiderschap.

Het lijkt wel of het de afgelopen jaren een trend is geworden dat gemeenten in grote conflict situaties komen waarbij leiders hun positie ten koste van alles willen vasthouden. En in veel gevallen worden de problemen dan opgelost door menselijke oplossingen, manipulatie, verdraaiingen van het evangelie of druk uitoefenen.

Het risico hiervan is dat er een vorm van geestelijk misbruik plaats vind waarbij leden worden gekneed naar het model van haar leiders. En een ieder die afvallig is moet het liefst met stille trom vertrekken en/of wordt ter schande gemaakt om het eigen paadje schoon te houden.

Helaas moet ik als evangelisch christen erkennen dat zeker binnen mijn kerkelijke stroming dit te veel gebeurd. Er worden mensen bewust of onbewust kapot gemaakt. Dit omdat het instituut of een groep mensen te stellen boven dat van de gemeente of God. In dit document wil ik dan ook een tweetal zaken behandelen namelijk;

1. De gevolgen van geestelijk misbruik (door leiders):
Wantrouwen in geestelijke gezagsdragers, verlies van vertrouwen in (mede) christenen, het goede nieuws (Jezus) wordt iets negatiefs, boodschap van leven wordt doods, verlies van het genade beeld en de kerk is geen veilige plek meer.

2. Vormen van geestelijk misbruik (door leiders):
Verdraaiingen van het evangelie, manipulatie, ter schande maken van mensen, druk uit oefenen, onwilligheid tot luisteren, oprechtheid van mensen ontkennen, mens boven God plaatsen, claimen van autoriteit en schijnvroomheid, vraagtekens plaatsen bij (Bijbelse) visies is rebellie tegen God.

Het aan de kaak stellen van misstanden op geestelijk niveau binnen de evangelische kerk is niet iets wat we liever doen. Het is een cultuur geworden binnen onze gemeenten om zaken onder de mantel der liefde te verstoppen. En laten we alstublieft niet meer onder kijken, want wie weet wat uit het verleden naar boven komt. Het risico van zaken te verstoppen is dat ze vroeg of laat weer boven komen en dan door jaren frustratie of woede een veel groter probleem vormen. Het verstoppen van zaken is dan ook een tijdbom onder het fundament van een gemeente.

Het is dan ook goed om de impact van geestelijke leiders te laten zien, zodat men zich beseft van hun verantwoordelijkheid. En dat het leiden van een gemeente meer is dan kerkje spelen, want we praten wel hier over het (geestelijke) leven van mensen. Het plaatsen van twijfels over bestaande visies, meningen of overtuigingen moet dan ook niet als een bedreiging worden gezien. Het is namelijk een mogelijkheid om Gods genade weer binnen de gemeente actief te laten worden.

Het is ook niet zo dat een leider of groep mensen binnen een kerk opzettelijk misbruik maakt van haar positie. In de meeste gevallen zijn de mensen zelf slachtoffer geweest van foutief leiderschap of onderwijs. We moeten dan ook praten over foutief geestelijk leiderschap om precies de zelfde redenen waarom anderen zeggen dat dit niet moet nml om eenheid en de liefde te bewaren. En wanneer we hier over kunnen praten en Gods hulp erin zoeken kunnen we verder.

Is opstaan tegen foutief leiderschap rebellie?
Wanneer we kritiek hebben op leiderschap wordt dit vaak gezien als rebellie. De leden die hun twijfels uiten worden als snel gezien als afvallig, onrust zaaiers of lawaai makers. Dit kun je zien rebellie tegen (verkozen) leiders die onder “goddelijke leiding” staan, dus ga je tegen Gods wil in.

We moeten echter niet deze link willen maken, immers het is de menselijke natuur om zonde te begaan dankzij de zondeval. Het is niet voor niks dat Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Een goed leider binnen de gemeente erkend ook zijn fouten, hij mag dit doen en daarna op de juiste weg samen verder gaan.

Op meerdere plekken in de bijbel komen wij ‘rebellie’ tegen richting de leiders van de ‘kerk’ een aantal voorbeelden hiervan zijn;

Matteüs 23 vers 1 t/m 8
1 Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen 2 en zei: ‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. 3 Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. 4 Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last  en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. 5 Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, 6 ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, 7 en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. 8 Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters

 Mattheüs 21 vers 12 t/m 17;
12 Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 13 en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’

14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. 15 De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16 Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ 17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.

We lezen hier op twee verschillende plaatsen dat Jezus tegen de gevestigde order binnen de ‘kerk’ in gaat en aangeeft dat ze fout zitten. Tevens kunnen we lezen dat we elkaars broeders en zusters zijn (Mat 23) en moeten zijn als kinderen (Mat 21). We kunnen dan ook gerust de conclusie trekken dat het corrigeren van (kerkelijke) leiders niet een rebellie tegen God is.

Ik zeg nu niet dat we massaal onze leiders binnen de kerk moet aanvallen om dat het kan. Nee, we mogen ze wel kritische beoordelen, corrigeren en aanspreken. Want zoals wij corrigeerbaar moeten zijn moeten de leiders binnen de kerk dit ook zijn. En wanneer hij niet corrigeerbaar wil zijn moet de gemeente zijn taak opnemen en zoals Jezus deed openlijk hun vermanen.

dokusfratsen Impact van (foutief) leiderschap
Binnen de (evangelische) gemeenten wordt vaak niet voldoende stilgestaan bij de gevolgen van foutief leiderschap. Immers je bent aangesteld door de gemeente, hebt een roeping van God of een ambitie om de gemeente tot groter doel te brengen. Echter de gemeente bestaat uit mensen, je focus moet dus ook liggen op onderwijs en zorg dragen voor deze mensen. Jij als leider bent niet de REDDER van de wereld maar de HERDER van de aan je toevertrouwde kudde.

Wanneer we als leider ons zelf, de leiding of de gemeente centraal stellen en alles ter eer en glorie van de gemeente, de leiders of ons zelf stellen ontstaat scheefgroei. Op een gegeven moment zullen leden het vertrouwen in hun (geestelijke) gezagsdragers verliezen en wordt het gevuld met wantrouwen. Op dit moment maakt de goede boodschap (Jezus) plaats voor iets negatiefs en word het de boodschap doods ipv levend. Op dat moment is de kerk geen veilige plek meer voor haar leden of (toekomstige) bekeerlingen en verliest het haar kracht.

We zien dan ook binnen de evangelische gemeenten dat mensen via de voordeur binnen komen maar dat via de achterdeur mensen met (grote) beschadigen vertrekken. En in veel gevallen de kerk voorgoed verlaten of terug keren naar traditionele kerken.  Dit blijkt ook uit het onderzoek naar vertrekredenen uit evangelische gemeenten ( http://www.icchoreb.nl/onderzoek ) en het boek “Ooit Evangelisch” welke is geschreven door theoloog Otto Bruijne.

In dit onderzoek komen een aantal structurele problemen naar voren;

- Gebrek aan theologische diepgang
- Onbeperkt vertrouwen in ontvangen woorden van God.
- Geen ruimte voor vragen, twijfel, nuchterheid of toetsing
- Hoge mate van verplichtingen & constante druk om mee te doen.
- Nadruk op beleving en ervaring in samenkomsten
- Harde confrontatie tussen geloof & realiteit
- Leiders zijn niet corrigeerbaar, schuld ligt bij betrokkenen.
- Leiders & gemeente hebben de waarheid in pacht
- Slecht en manipulatief leiderschap
- Sterk charismatische leiders
- Dictatoriaal gezag & opgezag van de Heer

Het onderzoek bevat natuurlijk ook veel persoonlijke frustraties maar de boven genoemde punten zijn wel terugkerend. En het is ook iets wat door de leden van evangelische gemeenten wordt gezien, maar vaak niet publiekelijk gezegd omwille van het instituut.

Het meest verontrustende vind ik dat uit het onderzoek dan vervolgens blijkt dat er niet of nauwelijks ruimte is om over negatieve zaken te praten, kritiek mag niet gegeven worden en problemen moeten onder de mantel der liefde bedekt worden. En dit is geheel niet in de lijn met de opdracht die wij krijgen zoals o.a. te lezen is in;

12 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, 13 maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. 14 Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. (Hebreeën 3:12-14)

We kunnen op basis van de bovenstaande tekst ook stellen dat we juist wel over negatieve zaken moeten praten. Want wanneer wij dat niet doen bestaat de kans dat we afvallig worden of verleid worden tot zonde. Het is een opdracht die wij krijgen en laten we dat ook uitvoeren, laten we in gesprek met elkaar blijven en op basis van Gods Woord zaken beslechten.

Het gaat binnen evangelische gemeenten dan ook fout door ons eigen egoïstische geloofsleven. Dit klinkt misschien raar maar binnen onze gemeenten staan (persoonlijke) belevingen, ervaringen en woorden van God centraal. Er word onbeperkt vertrouwen in gesteld zonder theologische kennis, onderbouwing of toetsing. En hierdoor ontstaat mede de eerder geconstateerde problematiek.

5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.   (Romein 8:5-8)

12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Romeinen 8:12-15)

En dit alles gebeurd helaas onder leiding of goedkeuring van onze voorgangers en oudsten. En juist deze groep zou hier haar taak moeten oppakken namelijk; onderwijs en leidinggeven. Kunnen onze leiders het dan wel goed doen? Ja, zeker wel! De taak is zwaar en kan alleen correct uitgevoerd worden onder totalitair gezag van God. En dat betekend dus dat een voorganger of oudste niet zelf een visie ontwikkeld maar Gods Woord als uitgangspunt neemt.

Hartenkreet
De impact van foutief leiderschap is groot en daarom is het onze plicht als christen om Gods Woord te respecteren en uit te dragen om te voorkomen dat we foutief gedrag gaan vertonen. En dit kan ook betekenen dat wij op een punt komen waar ze onze (geestelijke) leiders moeten corrigeren.

Een leider binnen de gemeente moet op zijn buurt open staan voor kritiek. Hij mag zich niet verschuilen achter tradities, historie of moderne management vormen. Een goed leider neemt verantwoording voor zijn daden maar ook die van zijn medeleiders en vorige leiders.

Dit kan betekenen dat hij de consequenties moet dragen van foutief leiderschap uit het verleden. En dat je dus vervelende klussen mag uitvoeren zoals vergeving vragen aan betrokken voor fouten die je als gemeente vroeger hebt gemaakt. Immers een leider van de gemeente staat niet op persoonlijke titel er maar als leider van de gemeente, en draagt ook die schuld.

Heb je als gemeente fouten gemaakt in het verleden? Dan is het niet voldoende dat de betrokken leiders zijn opgestapt, de gemeente heeft namelijk ook schuld. En de zonde van de gemeente gaat gewoon over op nieuwe leiders. En het zaadje van zonde zal vroeg of laat weer ontkiemen en een nieuwe tijd van chaos, ellende en dwalingen zal ontstaan.

Wij moeten dan ook als evangelisch christenen wakker worden en onze taken vervullen zoals God dit van ons verlangt. Het evangelie verkondigd iets moois namelijk liefde, verlossing en redding.

En het kan niet zo zijn dat Gods opdracht aan de kant geschoven word omdat wij persoonlijk of als gemeente andere ambities hebben. Want waarom zouden wij als gemeente een ‘groei ambitie’ ontwikkelen? Immers wanneer wij de opdracht van God uitvoeren zullen wij een aantrekkelijke gemeente zijn voor mensen.

Ik wil dan ook alle voorgangers, oudsten en leden van evangelische kerken in Nederland oproepen om een ommekeer te maken. Laten we stoppen met het ombouwen van onze kerken tot wereldse organisaties, gericht show, consumptie en individuele belangen. Laten we onze gemeenten weer omvormen naar wat ze moeten zijn een schuilplaats, (ver)zorgplaats en een huis van God waar we elkaar weer familie moeten noemen en ons laten leiden door onze Vader.

Leiderschap hoe verder..?
Het is natuurlijk erg makkelijk om te roepen dat iets niet goed is, zonder mee te denken of onderzoeken hoe iets wel zou moeten. Leiderschap is een lastige materie en daarom wil ik graag n.a.v een paar punten het leiderschap proberen te verduidelijken.

1. Welke leiderschapsvorm?
We lezen in Marcus 10 dat Jezus op weg is naar Jeruzalem samen met de discipelen. Hij kondigde hen aan dat hij ter dood gebracht zou worden en weer opstaan. Op dat moment vroegen Jacobus en Johannes of ze beiden aan de linker en rechterkant van Jezus zijn troon mochten zitten. Hierop geeft Jezus vervolgens het volgende antwoord;

42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ (Marcus 10:42-45)

Het wordt hier duidelijk dat Jezus een heel ander beeld heeft over leiderschap nml een dienende leider ipv een overheersende leider. In het verhaal over het voeten wassen van de discipelen kunnen we daarin nog een aanvulling lezen nml;

8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. (Johannes 13:8-10)

We zien hier dat Jezus dienend is richting de discipelen hij wast hun voeten maar houd wel stevig de regie in handen. Petrus krijgt niet de ruimte om zonder consequenites het voeten wassen af te wijzen of meer te claimen.

Samenvattend: De wereldse vorm van leiderschap waarbij de leider zich laat dienen door de volgelingen en hun overheerst is on-Bijbels. De juiste vorm van Bijbels leiderschap is een dienend leiderschap waarbij de leider regie houdt.

2. Wie is er dan geschikt als leider?
Het is in de maatschappij heel normaal om een ambitie te hebben en hier voor te gaan. En we zien ook steeds meer binnen de gemeente dat mensen een ambitie hebben voor het oudstenschap of om voorganger te worden. Echter lezen we in Hebreeën 5 een duidelijke richtlijn nml;

1 Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. 2 Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3 en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. 4 Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5 Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. (Hebreeën 5 vers 1 t/m 5)

Leiderschap is dus voorbehouden aan een ieder die door God geroepen word, dus niet door een ambitie. Een leider wordt verder verkozen uit het volk en heeft dus draagvlak. Hij bemiddeld tussen God en de mens en door zijn eigen zwakheden kan hij begrip voor de mens opbrengen.

Een leider luisterd naar God en volgt zijn Woord op omdat hij anders niet kan bemiddelen tussen God en de mens. Wanneer hij namelijk het Woord niet strikt neemt krijgt Satan speelruimte en zaait hij ontevredenheid en predikt het gelijkheid. We zien dat ook terug in;

Nummerie 12:2
Heeft de Here soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft hij ook niet door ons gesproken. (Aäron en Mirjam)

Samuël 15:22-23
Daarop zei Samuel: ‘Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. 23 Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de HEER verworpen; daarom verwerpt hij u als koning!’

In met name Samuël 15 lezen we een grote waarschuwing, het afwijken van Gods opdracht staat gelijk aan tovenarij of afgodendien. Het was vervolgens niet zo dat Saul werd verworpen als wereldse leider maar wel als leider tussen God en de mens.

Samenvattend: Het leiderschap is voor een ieder die gekozen wordt uit het volk door roeping van God om te dienen. Hij stelt Gods Woord en opdracht centraal en laat zich niet verleiden tot tovenarij.

3. Het voorkomen van gezagsproblemen
De afgelopen jaren is er een grote culturele omslag geweest. Waar men vroeger een gezagrelatie had met mensen is dat veranderd. Het is nu niet meer dan normaal dat je 100% gelijk bent aan elkaar ongeacht geslacht, opleiding, geloof, overtuiging of afkomst. We moeten dan ook iedere overtuiging accepteren, tolereren of gedogen. Dit alles heeft te maken met een vergaande democratisering van de maatschappij.

Dit is een proces die ook binnen de kerk steeds meer voorkomt en verlammend kan werken op het functioneren van de gemeente. Wanneer je namelijk als leider bij iedere stap in overleg moet treden met de gehele gemeente werkt het verlammend. Een leider moet deze situatie voorkomen, het belangrijkste is dus dat hij het vertrouwen en dus gezag krijgt van de leden.

Wanneer we de situatie van Mozes met de uittocht in moderne tijden zouden vertalen zou het er als volgt uit gezien hebben:

Mozes stond op een dag voor het volk en zei: “Jongens God heeft tot me gesproken dat we weg moeten uit Egypte, ik wil daar graag jullie mening over horen en misschien kunnen we daarna een stemming houden”. Het is niet onwaarschijnlijk dat de meeste mensen voor vertrek waren uit Egypte want prettig was het er niet. Wanneer echter Mozes later in de woestijn een vervroegde verkiezing had uitgeroepen omdat de Israëlieten begonnen de mopperen was de kans groot geweest dat hij had verloren. Het volk was dan waarschijnlijk terug gegaan naar Egypte want eigenlijk viel het daar minder slecht dan die woestijn.

De uittocht uit Egypte is gelukkig niet zo verlopen omdat Mozes het gezag had. Het is dan ook voor leiders binnen de gemeente van groot belang om gezagsproblemen te voorkomen. In mijn optiek is dat maar op één manier te realiseren door God en zijn Woord (weer) centraal te stellen. En dat betekend dus afscheid nemen van wereldse, culturele en maatschappelijke opvattingen en Gods Woord centraal te stellen binnen de gemeente.

Samenvattend: Een leider moet voorkomen dat het in een situatie komt waarbij de maatschappelijke veranderingen het gezag binnen de gemeente ontwricht en het functioneren gemeente verstoord.

Rebelleren? leiderschap binnen de gemeente
Download hier de studie in PDF formaat

 

Licht & Duisternis

Een tijd terug zat ik te luisteren naar wat muziek en bij één van de video clips stond een tekst waar ik even over moest na denken namelijk;

      De grootste, misschien wel enige reden voor atheïsme in de wereld vandaag
     Zijn Christenen die Jezus erkennen met hun mond
     En dan de deur uit lopen en hem ontkennen door hunlevensstijl.
     Dit is wat een ongelovige wereld gewoon ongeloofwaardig vind.

Ik denk dat voor veel ongelovigen of mensen die twijfelen het ook zo werkt. Hoe zijn wij als gelovige, wat voor signaal geven wij af? Vaak denken dat we goed bezig zijn, zie ons heilig zijn in de kerk dienst, maar daar buiten? We leven vaak eendubbel leven waarbij Jezus niet altijd deel van uit maakt, ons egoïsme gaat vaak boven de waarheid. En voor elk fout in ons leven hebben we een aantal excuses bedacht, dus hoe erg kan het zijn?

Ik wil graag met jullie lezen 1 Johannes 1 vers 5 t/m 10;

5 Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 6 Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en levenwe niet volgens de waarheid. 7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in hetlicht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

We hebben in deze tekst gelezen dat God licht is, er is geen duisternis in hem! We lezen hier vaak snel overheen, immers bekend toch? Echter heeft heteen hele grote waarde, immers God is puur, niet verontreinigd! Wat dus ook betekend dat iederebelofte die hij doet ook nakomt!

En wanneer wij zeggen dat wij met hem verbonden zijn zoals we in vers 6 lezen maar niet leven volgens de waarheid maken wij hem deelgenoot van onze zonde. Tevens zeggen we dan ook dat God een leugenaar is omdat hij deelgenoot van onze zonde is geworden terwijl er staat dat er geen spoor van duister is in god. Dit lezen we dan ook terug in vers 10 waar staat:

10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Wanneer wij dus (bewust) zondigen en zeggen dat we nooit gezondigd hebben betrekken wij God bij onze leugen, en maken wij hem dus ook een leugenaar!

Het is daarom ook belangrijk om ons te beseffen datwanneer wij in het licht willen zijn, dus verbonden en één met God willen zijn zoals we in vers 7 lezen we dit niet op eigen kracht kunnen doen. Dit kunnen wij alleen bereiken door het bloedvan Jezus, die onze zonde weg wast. Maar hoe kunnen wij dan gereinigd worden door het bloed van Jezus?

Film – The Bridge
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0JSXqVb8Kc4

We hebben nu de korte film “The Bridge” gezien van een zoon die zijn leven onder het toezien van zijn vader opgeeft om een trein vol mensen te redden. En dit is exact gelijk aan vers 7 uit de bijbel tekst die we lazen namelijk;

7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelfin het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Wanneer je gereinigd wilt worden door het bloed vanJezus moet je net zoals de vrouw in de film die haar volgende shot drugs wilde nemen kiezen. Deze vrouw zag het leiden van de vader en koos op dat moment om NIET te gebruiken. En zo moeten wij ook zijn, hoe? We lazen dit al in vers 9 van de Bijbeltekst nml;

9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Als eerste moeten we erkennen dat we de zonde kennen en dit ook belijden. Dit betekend dus dat we onze zonde moeten brengen bij God. Hoe we dit moeten doen ligt ook een beetje aan je probleem, stel je hebt bewust zaken gedaan tegen Gods wil in en niemand anders ermee geraakt, dan zou een 1-2-tje met God, dus gebed waarin je dezonde belijd genoeg moeten zijn. Geef je fout aan, vraag om vergeving en kracht om te voorkomen dat je de fout weer in gaat.

Het wordt anders wanneer jij met je zonde ook iemand anders beïnvloed, stel je hebt een leugen verteld over iemand. Nu heb je te maken met minimaal twee personen waar je vergeving aan moet vragen namelijk God & de persoon in kwestie.  Dit is een moeilijke opgave en soms wil iemand je niet vergeven, in dat geval is het zo datwanneer je het probeert en daarna met God erover hebt hij je toch vergeeft. Immers een mens die verblind is door woede kun jij vaak niet bereiken, dat kan alleen door/via God.

Het is ook best mogelijk dat jij een zonde hebt begaan waar jij grote moeite en pijn van ondervind. Er zijn voorbeelden genoeg dat je een zonde begaat waarvoor je vergeving krijgt van God maar dagelijks last van ondervind.

Een veel voorkomend verdriet bij jonge christenen is dat ze een relatie hebben en met elkaar naar bed gaan. Wanneer een dergelijke relatie stopt blijft men met een aantal pijn punten zitten namelijk liefdes verdriet, beschadiging van vertrouwen in een ander en dat je niet aan Gods plan hebt gehouden!

Een situatie als deze kun je vaak niet zelf 1-2-3 oplossen en helpt alleen een gebed met belijden van je zonden ook niet. Want je blijft met een onbehagelijk gevoel zitten, t’s niet afgesloten, verwerkt of opgelost. Gelukkig heeft God hiervoor ook een oplossing namelijk mede christenen, die voor je klaar kunnen en willen staan. En wanneer je bang bent voor de reactie van hun moet je beseffen wat we lazen in vers 10 namelijk;

     Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem
      tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Hiermee wil ik aangeven dat een ieder van ons hier fouten heeft gemaakt en nog velen zal maken. En het is dan ook niet aan mij, jou of een ander hier om te veroordelen. Wij moeten voor elkaar klaar staan zoals in vers 7 staat nml;

     Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar
     verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Wij mogen dus weten dat we samen met elkaar verbonden zijn en door Jezus gereinigd worden en in het licht mogen lopen. En wanneer wij dit beseffen, uitspreken en ook uitvoeren zijn wij een getuigenis voor de mensen om ons heen!

Wij hebben dan ook samen als mensen met God de kracht & middelen om onze levensstijl te laten zijn tot een getuigenis van onze erkenning die we uitspraken. Alléén kunnen wij niet het licht zijn, wel met z’n allen en vooral samen met God.

Licht & Duisternis
Download hier de studie in PDF formaat.

Vrouw in het ambt?

Het fundament van iedere gelovige

Het fundament van ons geloof is de bijbel. Deze moeten wij dan ook erkennen als de enige en volledige waarheid. Het is niet aan ons om iets aan de Bijbel toe te voegen of af te doen.

2 Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg. (Deuteronomium 4:2)

Wanneer wij de bijbel niet erkennen in deze hoedanigheid en buiten-bijbelse boekwerken gebru

Eenheid binnen de gemeenteiken om zaken te bewijzen of wijzigingen aan te brengen, voldoen we niet aan Gods opdracht. Het vertalen of interpreteren naar de huidige tijdsgeest of maatschappij is dan ook zeer gevaarlijk.

In de bijbel worden wij gewaarschuwd om de eenheid in de gemeente te bewaren. In 1 Korintiërs 1 vers 10 lezen we dan ook,

10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Hoe kunnen wij deze eenheid bewaren? Het belangrijkste in deze is, dat wij één uitgangspunt hebben namelijk Gods woord. Dat is de basis voor dialoog. Gods woord laat namelijk geen ruimte voor tweestrijd binnen de gemeente. Het is de mens zelf die ruimte claimt !

Het ambt
In de huidige maatschappij staat het individu centraal, het draait voornamelijk om de ‘ik-persoon’. Wij als christenen hebben hier ook mee te maken, we leven in en met de wereld. Wij worden dan ook als gelovigen beïnvloed in ons geloofsleven en zetten de ‘ik-persoon’ steeds meer centraal en Gods wil en woord op een tweede plek. We zien dan ook binnen bijna alle kerkelijke stromingen dat er discussies ontstaan over allerlei zaken, waaronder vrouwelijke oudsten of voorgangers.

Wanneer we het ambt willen bekijken moeten we eerst vaststellen hoe we de relatie man en vrouw moeten zien. Hierover is de bijbel heel duidelijk, zoals we bijv. lezen in Genesis 2 vers 18-25

18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 19 En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 20 En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. 21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.

We lezen hier dat God het niet goed vond dat de mens (man) alleen was en hem een hulp maakte die bij Adam past. God formeerde uit de mens (man) de vrouw en bracht haar bij de mens, de mens (man) erkende de vrouw vervolgens als zijne en noemde haar mannin, omdat ze uit de man is genomen. En daarom zal de man zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn.

Wat kunnen we hier nu uit concluderen? De man kon prima zijn taak volbrengen d.w.z. het benoemen van alle dieren. Was de vrouw dan wel noodzakelijk? Zeker wel, want in Genesis 1:28 lezen we het “grotere” doel van de man & vrouw, nl.;

 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

De man & vrouw krijgen héél concreet samen de opdracht om de aarde te vervullen (voortplanten) en haar te onderwerpen en te heersen over alle dieren op de aarde. Wij krijgen dus als man & vrouw de taak om te heersen over de aarde en alles wat erop leeft.

Wanneer we ons realiseren dat God voor de man & vrouw gezamenlijk een opdracht heeft en ook beiden erkend worden in hun eigen taak zijn de onderstaande teksten ook helemaal niet lastig, nl.;

1 Timotheüs 2 vers 11 t/m 14
 11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.

1 Timotheüs 3  vers 1 t/m 5
1 Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. 2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin go,ed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?

Titus 1:5-9
5 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen: 6 onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid. 7 Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; 8 hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst. 9 En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.

We hebben hier gelezen dat de vrouw zich gehoorzaam en bescheiden moet laten onderwijzen (1 Tim 2:11).  Wat betekent dit nu? Vaak wordt dit als negatief uitgelegd, de vrouw heeft geen eigen mening, mag niks en moet van alles. Dit is echter niet waar! Wat we moeten verstaan is dat de vrouw luistert en zich gedraagt binnen de dienst, maar dat is niet anders dan voor een ieder ander! We moeten wel concluderen dat op basis van de teksten het niet de bedoeling is dat de vrouw over de man gezag heeft of hem onderwijst. Nu wordt er vaak geopperd dat de teksten in Titus en Timotheüs uitsluitend over de gemeente aldaar gaat. Echter lezen we in Efeziers 5:21-28;

Efeziërs 5:21-28
21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

Het is in deze heel legitiem om de parallel te trekken tussen man & vrouw en Christus & de gemeente. Het ontkennen van de eerder genoemde relatie tussen man & vrouw is direct de ontkenning van de relatie van Christus & de gemeente.

We moeten dan ook op basis van de voorgaande teksten de conclusie trekken dat man & vrouw niet twee ‘zelfstandige’ eenheden zijn. Er is duidelijk sprake van een scheppingsorde en de herkomst van de vrouw ligt in de man. En de man moet niet vergeten dat de vrouw is geschapen omdat de man alleen was (zocht een helper) en ook de vrouw nodig had voor de scheppingsopdracht.

Positie van de vrouw
Wanneer we nu kijken naar het voorgaande, kunnen we ons afvragen of de vrouw nog wel ruimte heeft om dienstbaar te zijn binnen de gemeente. In de begin periode van de gemeente in Filipi waren het namelijk de vrouwen dit tot geloof kwamen en door hun de mannen. Het was dan ook niet meer dan logisch dat de vrouwen in de begindagen Paulus (en andere mannen) hielp(en). We zien dit dan ook bevestigd in een vermaning die Paulus doet aan twee vrouwen die niet eensgezind meer zijn;

Filipenzen 4:2-3
2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Here. 3 Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens.

Op basis van deze tekst kunnen we de conclusie trekken dat twee vrouwen Paulus ondersteunden in zijn prediking. Wij geloven op basis van 1 Tim 2:11-12 dat ze zelf niet predikten aan mannen. Het is waarschijnlijker dat ze Paulus hielpen of zelf aan vrouwen en kinderen onderwijs gaven. Dit soort situaties worden ook bevestigd in Titus 2:3-4

3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, 4 zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, 5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. 

Hier worden (oude) vrouwen erop gewezen dat ze jonge vrouwen moeten onderrichten. Hier ligt dus duidelijk een onderwijzende taak van vrouwen aan andere vrouwen.

We kunnen dus de conclusie trekken dat een vrouw binnen de gemeente wel een belangrijke taak heeft. Het enige wat beperkt wordt, is het onderwijzen en leidinggeven aan de man.

Helaas worden tegenwoordig de eerder genoemde teksten uit Timotheüs en Titus gezien als het “monddood” maken van de vrouw. Deze gedachte is compleet incorrect zoals we hebben gelezen m.b.t. het onderwijzen van andere vrouwen en kinderen.

We kunnen dan ook samenvatten dat de vrouw ALLES mag binnen de gemeente, mits ze niet onderwijst of leiding geeft aan (volwassen) mannen. Hierbij kun je dus denken aan het onderwijzen en begeleiden van vrouwen, ondersteunen van mannen in hun taak van evangelisatie, werken binnen het kinder- en jeugdwerk, pastoraat, muziekteam, etc.

Conclusie
Wanneer we praten over de vrouw in het ambt, praten we meestal over iemand die zelfstandig de taak uitvoert op eigen gezag. Wanneer we dit bekijken in het daglicht van alle eerder genoemde bijbelse teksten, is het duidelijk dat de vrouw zich op dat moment NIET plaatst onder het gezag van haar man en tevens de oproep van Paulus negeert om niet leiding/onderwijs te geven aan de man.

In het verlengde hiervan wordt ook duidelijk aangegeven dat de man zijn gezin goed moet leiden. Tevens moeten we het begrip van goed leiding geven aan het gezin ook streng na volgen en dit niet te makkelijk afdoen.

Wij geloven dan ook dat God van ons verlangt dat wij binnen het ambt kiezen voor mannelijke oudsten die volledig ondersteund/gesteund worden door hun vrouw.

Het document kunt u hier downloaden: Vrouw in het ambt? (PDF bestand)